Monitoring zveřejněných smluv

Základní popis služby kontroly a monitoringu zveřejňování

Předmětem služby je kontrola správnosti uveřejnění v ISRS
a identifikaci rizik, která mohou mít vliv na účinnost a platnost uveřejněných smluv.
správy a samosprávy

Účelem kontroly je identifikace všech nesouladů ve zveřejněných smlouvách.
Nesouladem je míněn rozpor mezi zákonem o registru smluv, aktuální metodikou provozovatele registru smluv a skutečným stavem zveřejněných smluv.

Cílem je předejít uveřejnění v rozporu se zákonem s možnými následky neúčinnosti,
resp. zrušení smlouvy od počátku, plnění bez právního titulu a vzniku bezdůvodného obohacení.

Výstupem kontroly je identifikace následujících rizik tedy nesouladů,
které jsou v přímém rozporu se zákonem č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

VÝSTUP KONTROLY ŘÁDNÉHO ZVEŘEJNĚNÍ SMLUV V REGISTRU SMLUV

Výstupem kontroly je identifikace následujících rizik tedy nesouladů, které jsou v přímém rozporu se zákonem č.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, jejichž dopadem je zrušení smlouvy od počátku bez nutnosti další kontroly.

Do této kategorie patří všechny nesoulady v uveřejněných smlouvách, jejichž následkem nelze tyto smlouvy považovat za uveřejněné v RS, přičemž se na tyto smlouvy vztahují příslušná ustanovení zákona o registru smluv, týkající se zrušení smlouvy od počátku. Jedná se o následující nesoulady:

- řádné nezveřejnění smlouvy ve lhůtě tří měsíců od data uzavření,
- strojová nečitelnost elektronického obrazu smlouvy,
- chybějící nebo nesprávná metadata o smluvních stranách
- neexistující smluvní strana v době uzavření smlouvy.

Součástí je i identifikace nesouladů, které nelze jednoznačně vyhodnotit z důvodu uplatnění možných výjimek ze zákona o registru smluv, avšak existuje zvýšené riziko, že nesoulad může mít za následek uplatnění příslušných ustanovení zákona o registru smluv, týkající se zrušení smlouvy od počátku. Nad těmito nesoulady, které nelze jednoznačně vyhodnotit lze následně provést kvalifikované právní posouzení, indikativní cenu takové služby lze stanovit individuálně na základě rozsahu konkrétního požadavku objednatele.

Monitoring je prováděn automaticky na základě obecně platné legislativy a v souladu s aktuální metodikou provozovatele registru smluv. Zvolený postup garantuje správnost a úplnost výstupu z dat, která jsou v daném okamžiku v registru k dispozici. Znamená to, že už ale nepočítá s některými výjimkami ze zákona.

NÁSTROJE MODULU KONTROLY SMLUV PRO UŽIVATELE

Průběžný monitoring zveřejněných smluv v registru smluv. Výstup monitoringu je předáván vždy do 7 pracovních dní, měsíce následujícícho po ukončení monitorovaného měsíce. Monitoring je v pravidelných měsíčních cyklech zasílán v el. podobě (formát XLSX zabezpečený heslem) na mailovou adresu uživatele.
Zpětná kontrola všech zveřejněných smluv v registru za zvolené období. Výstup kontroly je předáván do 30 pracovních dní od obdržení objednávky a je zasílán v el. podobě (formát XLSX zabezpečený heslem) na mailovou adresu uživatele.
Online informace o všech zveřejněných smlouvách a to včetně podřízených organizací. Okamžitá kontrola stavu všech zveřejněných smluv. Přehledné zobrazení nalezených nesouladů včetně upozornění na závažnost a možný dopad na platnost záznamu.

Další výhody systému CRSiS

  • Informační a analytický on-line systém pro snadnou orientaci v oblasti veřejných zakázek na celém uzemí kraje obsahující veškeré veřejně dostupné informace.

  • Nástroj pro výběr veřejných zakázek dle zvoleného oboru, okresu na celém území zvoleného kraje.

  • Databáze zpracovatelů projektové dokumentace,administrátorů veřejných zakázek a dodavatelů / zhotovitelů podílejících se na realizaci veřejných zakázek na celém území kraje.

  • Pravidelně aktualizovaná a doplňovaná databáze veřejných zakázek obsahující veřejné dostupné informace o zakázkách veřejných zadavatelů na celém území kraje.

  • On-line, dostupnost 24/7, zabezpečené připojení, bez nároků nového sofwarového či hardwarového vybavení.

  • Možnost exportu výslupů v různých dále zpracovatelých formátech.