Informace o systému

O systému CRSiS

 • Informace pro uživatele systému

  Informace pro uživatele systému CRSIS

  Preambule

  Hodnoty veřejných zakázek jsou uvedeny bez DPH.
  Platné profily evidovaných zadavatelů se pravidelně kontrolují na https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/.
  Z důvodů přehledného zobrazení jsou v systému použity zkracené názvy zadavatelů.
  V případě že veřejně dostupné informace jednoznačně neidentifikují subjekt, tak systém nezobrazuje žádné kontaktní informace.
  Data evidovaná v systému jsou pravidelně 2x měsíčně aktualizována a doplňována.
  K ukládání nastavení a správnému fungování jsou využity soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.
  Proti sběru cookies na základě oprávněného zájmu máte právo vznést námitku na e-mail info@crsis.eu.
  Hodnoty uvedené v cizí měně jsou zobrazeny v CZK dle kurzu platného k datu zpracování.
  V případě změny názvu subjektu jsou relevantní záznamy zobrazeny k aktuálnímu názvu subjektu.
  Používáním IS CRSIS souhlasíte se Všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele a Kodex chování při používání CRSiS.

  Uživatelská podpora

  Uživatelská podpora je dostupná v režimu 24/7 prostřednictvím emailu hotline@crsis.eu.
  V pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin lze využít i telefonické podpory na čísle +420 773 029 191.

  Aktuality

  Doplněny kontaktní informace podnikajících fyzických osob.
  Upozornění na realizaci zakázky více dodavateli.
  Superuser - rychlí přehled informací o pořízených organizacích a jeho zařazení do správcovského účtu zadavatele - zřizovatele.
  Možnost uživatelské změny hesla.
  Časové razítko - uložení informace o datu a výsledku konkrétního vyhledávání.
  Uživatelsky přívětivější výběr parametrů ve vyhledávání.
  Zobrazení oficiálních názvů subjektů ve výsledcích vyhledávání.
  Doplnění aktuálního přehledu zdrojů datových sad.
  Nahlášení chybných dat umožňující zadavateli upozornit na nepřesné informace týkající se jeho veřejných zakázek.
  Upozornění na záznam konkrétního subjektu v Seznamu nespolehlivých plátců DPH.
  Nová mapová vrstva se zobrazením relevantních informací.
  Globální vyhledávaní evidovaných subjektů - možnost rychlého vyhledání firmy podle názvu nebo IČ.
  Vyhledávání zadavatelů dle oblastí působnosti (veřejná zpráva, zdravotnictví, školství, doprava...).
  Časové razítko - informace o datu poslední aktualizace záznamů daného subjektu.
  Aktuální verze: 2.2.4

  Připravujeme

  Rozšíření o data z celé ČR.
  Propojení systému s elektronickými deskami zadavatelů.
  Fulltextové vyhledávání nad celou databází evidovaných informací.
  Zobrazení obdobných dodavatelů.
  Zpracování VZ soukromých subjektů - právnických osob, které jsou příjemci dotací z fondů EU.
  Uživatelské nastavení filtrů pro zobrazení dat v tabulkách výstupů.

 • Kodex chování při používání CRSiS

  Kodex chování při používání CRSiS

  Poskytovatel vydává tento Kodex chování při používání CRSiS, který upravuje další podmínky využívání ISP (dále jen „Kodex“)

  „UŽIVATEL“ znamená osobu, která má přístupová práva do ISP (přístupové jméno a heslo), tj. osobu, která má zřízen uživatelský účet v ISP.

  „ISP“ znamená počítačový program, který tvoří internetovou stránku dostupnou z internetové adresy www.crsis.eu, včetně všech jeho funkcí, zdrojových kódů, databází a uživatelského rozhraní.

  „POSKYTOVATEL“ znamená obchodní společnost Public data s.r.o., IČO: 08116342, se sídlem Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, oddíl C, vložka 111963 vedená u Krajského soudu v Brně.

  „INFORMACE“ znamenají veškeré údaje a informace zobrazené v ISP. Tyto jsou pořízeny z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou platné profily zadavatelů (podle zákona č.134/2016 Sb.) , registr smluv (podle zákona č340/2015 Sb.), webové stránky a pod. Pro účely korektního zobrazení na dostupných všech platformách, mohou být názvy subjektů zkáceny

  1. ÚČEL KODEXU

  1.1. Kodexem se řídí Poskytovatel a Uživatelé. Smyslem kodexu je upravit jednání Uživatelů při hodnocení dodavatelů v ISP, zejména: a) poskytnout důvěryhodný a transparentní obrázek o dodavatelích, které Uživatelé hodnotí, b) udržovat hodnotící systém v ISP sloužící k objektivnímu a konstruktivnímu hodnocení dodavatelů, c) informovat Uživatele, jaký obsah mohou vkládat do ISP a jaké chování považuje Poskytovatel za nežádoucí, d) informovat Uživatele, jak bude Poskytovatel postupovat v případě porušení tohoto Kodexu nebo v případě jiného nevhodného nebo neslušného chování, e) informovat Uživatele, jakým způsobem mohou nahlásit obsah, který porušuje tento Kodex.

  1.2. Zveřejněním (poskytnutím) jakýchkoliv informací či jiného obsahu v ISP anebo procházením jeho obsahu souhlasí Uživatel s dodržováním tohoto Kodexu.

  2. POSKYTOVATEL

  2.1. Poskytovatel se zavazuje, že: a) nebude upravovat ani jinak zasahovat do hodnocení vloženého Uživatelem, pokud bude v souladu s Kodexem, b) nebude odstraňovat hodnocení vložené Uživatelem, pokud bude v souladu s Kodexem, c) bude akceptovat i kritický názor Uživatele na dodavatele, pokud bude v souladu s Kodexem, d) v případě anonymního hodnocení zveřejní Poskytovatel hodnocení anonymně, bez identifikace Uživatele, pokud se ovšem sám Uživatel neidentifikujete při vyjádření svého názoru na dodavatele, například uvedením svého jména nebo názvu veřejné zakázky v komentáři.

  3. UŽIVATEL

  3.1. Uživatel musí při užívání ISP, zejména pak hodnocení dodavatelů, dodržovat dobré mravy a právní předpisy. a) nepravdivé či záměrně zavádějící informace, b) vulgarismy, urážlivé poznámky, označení nebo informace, které by mohly znevažovat něčí čest či důstojnost, obsah se sexuálním či obscénním podtextem, vyhrožující obsah či obsah podporující porušování právních předpisů anebo schvalující takové porušování. c) citlivé a důvěrné informace, tedy informace, u kterých je Uživatel vázán mlčenlivostí či na základě jiného právního předpisu či smlouvy nesmí informace zveřejňovat (např. obchodní tajemství); d) informace o rase, kultuře, náboženství, etniku, národu, přesvědčení, zdravotním stavu anebo osobnostním stavu jakýchkoliv osob či jinak diskriminující obsah anebo obsah podněcující k nenávisti nebo propagující hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka. e) jakékoliv informace anebo texty, ke kterým Uživatel nemá dostatečné oprávnění anebo které porušují práva třetích osob, například autorská díla zkopírovaná z jiných webů, neoriginální obsah (který není Uživatele), ochranné známky apod. f) reklamu, spam, soutěž či loterii, hazard, jiná obchodní sdělení či marketing anebo odkaz na ně. g) obsah působící újmu nebo způsobilý způsobit újmu Poskytovateli, jiným Uživatelům či třetím osobám.

  3.2. Uživatel se zavazuje, že nebude do hodnocení uvádět:

  3.3. Uživatel nese plnou odpovědnost za hodnocení dodavatele, které zveřejnil v ISP. Jednání v ISP je přičitatelné Uživateli vždy, pokud je provedeno prostřednictvím účtu Uživatele (jedinečného přístupu do ISP, který Uživatel získal), ať už jej činí jakákoliv osoba. I na základě tohoto důvodu Uživatel nesmí předávat údaje potřebné pro přístup do svého uživatelského profilu třetím osobám. Uživatel musí své přístupové údaje dostatečně chránit před zneužitím.

  3.4. Uživatel bere na vědomí, že informace plynoucí z hodnocení dodavatele, jsou do ISP vkládány jinými Uživateli, kteří dodavatele hodnotí na základě své dosavadní zkušenosti s daným dodavatelem, a tyto informace tudíž nemusí pokrývat veškeré schopnosti, kvalifikaci a jiné profesní vlastnosti či negativa daného dodavatele.

  4. PORUŠENÍ KODEXU

  4.1. Pokud Uživatel uvede v ISP informace u hodnocení dodavatele, které budou v rozporu s Kodexem, pak je Poskytovatel oprávněn: a) takové informace znepřístupnit (buď pouze z části, nebo vcelku), anebo je smazat z ISP, b) nahradit nežádoucí informace odporující Kodexu nezávadným textem, například „xxxxxx“, c) v případě závažnějšího nebo opakovaného porušení Kodexu smazat Účet Uživatele na ISP, je-li zřízen.

  4.2. Provozovatel není povinen dohlížet na obsah hodnocení dodavatelů a aktivně vyhledávat, zda hodnocení dodavatelů v ISP jsou v souladu s Kodexem. Jakmile se Poskytovatel dozví o porušení Kodexu, neprodleně přijme nezbytná opatření.

  4.3. Uživatel, který má za to, že u zveřejněného hodnocení dodavatele došlo k porušení Kodexu, informuje o této záležitosti Poskytovatele prostřednictvím e-mailu info@crsis.eu

  4.4. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za hodnocení dodavatele zveřejněné Uživatelem v ISP.

  5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  5.1. Tento Kodex je platný a účinný od 1.3.2019. Na smluvní vztahy uzavřené před nabytím účinnosti tohoto Kodexu, se tento Kodex uplatní uplynutím sedmi (7) dnů ode dne oznámení změny.

 • Seznam oborů pro vyhledávání veřejných zakázek

  obor vyhledávaní zobrazení obsahuje CPV kód
  audit, účetnictví…audit, účetnictví, kontrolní činnosti…79200000-6
  AV technikaaudio, video technika a služby
  BOZPBOZP (bezpečnost práce)
  cyklotrasy, cyklostezky…cyklotrasy, cyklostezky…
  demolice objektůdemolice objektů45110000-1, 45111000-8, 45111100-9
  dodávky energií, vodydodávky energií - elektřina, plyn, voda, teplo
  dopravazabezpečení dopravy a dopravní obslužnosti, přepravy60000000-8, 63000000-9
  dopravní prostředky…dopravní prostředky - osobní, nákladní, užitková vozidla…35000000-4
  dopravní stavby…komunikace - silnice, křižovatky…
  dopravní značenívodorovné a svislé dopravní značení, a související materiál
  dotační managementdotační management, studie proveditelnosti atd.
  elektropráceelektropráce a dodávky…
  energetický auditenergetický audit, posudky, štítky budov…
  fasádyfasády45262521-9
  finanční službyfinanční služby, pojištění, úvěry…66000000-0, 66100000-1
  gastro vybavenígastro vybavení
  chemiechemie a chemické prostředky, deratizace…24000000-4
  chodníky, přechodychodníky, přechody pro chodce, komunikace pro pěší
  ICTinformační systémy, weby, spisová služba, portál občana…30000000-9, 48000000-8, 72000000-5
  kamerové systémykamerové systémy, MDKS
  kancelářské potřebykancelářské potřeby (papíry, obálky atd.)
  kulturarealizace a zabezpečení kulturních akcí92000000-1
  lékařské službylékařské služby85000000-9
  měření, diagnostikaměření, diagnostika
  mosty, lávkymosty, lávky
  nábyteknábytek39000000-2
  nakládání s odpadynakládání s odpady, nádoby, zařízení…90000000-7
  nástroje, přístroje, stroje…nástroje, přístroje, stroje (CNC, el, nářadí, laboratorní technika...)…
  oblečeníoblečení, ochranné pomůcky, textil…
  ostraha objektůostraha objektů, zabezpečení...79700000-1
  palivapaliva, pohonné hmoty09000000-3
  parkovací automatyparkovací automaty, systémy
  počítače, tiskárny…počítače, tiskárny, síťové prvky…30000000-9
  poradenské službyporadenské služby
  právní službyprávní služby79100000-5
  projektová dokumentaceprojektové dokumentace, studie, passporty
  pronájempronájem45500000-2
  protipovodňová opatřeníprotipovodňová opatření, mapy, varovné systémy32000000-3
  průzkumné práceprůzkumné práce, vrty
  reklamní činnostireklamní předměty, práce a činnosti, marketing, monitoring
  rozhlasrozhlas32000000-3
  servisní práce a opravyservisní práce a opravy50000000-5
  sociální službysociální služby75000000-6, 85000000-9
  softwaresoftware, licence…48000000-8, 72000000-5
  sportovištěsportoviště, hřiště, sportovní vybavení, pomůcky…
  spotřební materiálspotřební materiál
  správa majetkuspráva majetku66700000-7
  stavební materiálstavební materiál
  stavební prácestavební práce45000000-7
  stravovací službystravovací služby, cathering, občerstvení, potraviny15000000-8, 55000000-0
  střechy, střešní konstrukcestřechy, střešní konstrukce…44112400-2
  studiezpracování studií, CBA, studií proveditelnosti, záměrů…
  technický dozor investoratechnický dozor investora, autorský dozor
  telekomunikacetelekomunikační a hlasové služby32000000-3, 64000000-6
  tiskovinytiskoviny, periodika…22000000-0
  topení, vytápění, TUVtopení, vytápění, TUV, MaR…44600000-6, 44621110-3, 45331000-6
  ubytováníubytovací služby, pobytové zájezdy, tábory, rekreace…55000000-0, 92000000-1
  údržba komunikacíúdržba a úklid komunikací
  úklidové práceúklidové práce
  úpravy zeleněúpravy zeleně, přírodní hřiště
  územní plányúzemní plány
  veřejné osvětleníveřejné osvětlení
  veřejné zakázkypříprava a realizace veřejných zakázek
  výplně otvorůvýplně otvorů (okna, dveře)44221000-5, 44221100-6, 44221200-7, 44221240-9
  vnitřní vybavenívnitřní vybavení, zařízení...
  vodovody, kanalizace, plynvodovody, kanalizace, plyn, ČOV90000000-7
  výtahyvýtahy - realizace, servis42416000-5, 42416100-6, 42416120-2
  vzdělávání, školení…vzdělávání, školení…80000000-4
  vzduchotechnika, topení…vzduchotechnika, tepelná čerpadla, solární systémy…42511110-5, 42512000-8, 42512500-3
  zateplení objektuzateplení objektů
  zdravotnický materiálzdravotnický materiál, léčiva33000000-0
  zdravotnická technikazdravotnická technika, přístroje33000000-0
 • Všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele

  Všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele

  Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Poskytovatele vycházející z využívání ISP, která nejsou upravena ve Smlouvě se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele (dále jen „VOPP“)

  Definice :

  „UŽIVATEL“ znamená osobu, která má přístupová práva do ISP (přístupové jméno a heslo), tj. osobu, která má zřízen uživatelský účet v ISP.

  „ISP“ znamená počítačový program, který tvoří internetovou stránku dostupnou z internetové adresy www.crsis.eu, včetně všech jeho funkcí, zdrojových kódů, databází a uživatelského rozhraní.

  „POSKYTOVATEL“ znamená obchodní společnost Public data s.r.o., IČO: 08116342, se sídlem Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, oddíl C, vložka 111963 vedená u Krajského soudu v Brně.

  „INFORMACE“ znamenají veškeré údaje a informace zobrazené v ISP. Tyto jsou pořízeny z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou platné profily zadavatelů (podle zákona č.134/2016 Sb.) , registr smluv (podle zákona č340/2015 Sb.), webové stránky a pod. Pro účely korektního zobrazení na dostupných všech platformách, mohou být názvy subjektů zkáceny

  1. Práva a povinnosti Poskytovatele

  1.1 Poskytovatel nenese odpovědnost za bezvýhradnou správnost, pravdivost a úplnost informací poskytovaných prostřednictvím ISP uživateli s odkazem na možnou neúplnost a nesprávnost veřejně dostupných informací zobrazených následně v ISP. Provozovatel výslovně upozorňuje uživatele na možnost potenciální chybovosti uvedených informací související s jejich zdroji (profily zadavatelů, registr smluv, webové stránky subjektů).

  1.2 Poskytovatel má povinnost odstranit z ISP informace, v níž byly uvedeny zjevně nepravdivé či smyšlené údaje, pokud se o takových Poskytovatel dozví.

  1.3 Poskytovatel je povinen zajistit řádné a včasné poskytování služeb tak, aby Uživatel mohl řádným způsobem užívat ISP podle Smlouvy.

  1.4 Poskytovatel garantuje Uživateli dostupnost služeb ISP podle Smlouvy v rámci těchto VOPP v rozsahu minimálně 95 % provozní doby za jeden kalendářní měsíc.

  1.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo po předchozím ohlášení provést odstávku ISP v minimálně nezbytném rozsahu pro aktualizaci operačního systému, případně pro aktualizaci databáze informací. O dobu předem ohlášené odstávky ISP se nesnižuje doba dostupnosti ISP uvedená v čl. 1 bod 1.4 VOPP.

  1.6 Poskytovatel neodpovídá za problémy způsobené i částečnou nefunkčností prostředků a/nebo (hardwarového i softwarového) zařízení Uživatele, poskytovatele internetu, či případně jiného subjektu odlišného od Poskytovatele.

  1.7 Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit přístup k ISP Uživatelům, kteří přetěžují systém hromadným stahováním dat, prodávají informace získané v ISP, nebo svojí činností ohrožují bezpečnost ISP a dat na něm umístěných.

  1.8 Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit možnost exportu dat z ISP, nebo ji dočasně či trvale znepřístupnit pro konkrétního Uživatele, který prováděl systematický export dat v rozsahu zjevně nepřiměřeném. Za zjevně nepřiměřený rozsah exportovaných dat se považuje export nebo soubor samostatných exportů směřujících k vytěžení celé struktury databázových dat ISP nebo její podstatné či logické části.

  1.9 V případě porušení povinnosti Uživatele podle odst. 1.8 nebo 2.3 VOPP, nese uživatel v plném rozsahu odpovědnost za případně vzniklou škodu a ušlý zisk.

  1.10 Poskytovatel má právo požadovat po Uživateli úhradu účelně vynaložené společností nákladů Poskytovatele na odstranění případných negativních následků úkonu nebo činnosti, kterými Uživatel porušil tyto VOP nebo smlouvu mezi Uživatelem a Poskytovatelem nebo na navrácení ISP nebo jeho prvků do stavu před úkonem nebo činností, kterými Uživatel porušil tyto VOPP nebo smlouvu mezi Uživatelem a Poskytovatelem.

  2. Licence

  2.1 Licence je udělena jako nevýhradní, územně neomezená, nepřenosná a časově omezená na dobu trvání smlouvy. Užívací práva udělená poskytovatelem jsou omezena výhradně na uživatele a osoby, které jsou jeho součástí.

  2.2. Za součást uživatele se považují zaměstnanci a členové statutárních orgánů uživatele, kterým byly vygenerovány a poskytnuty přihlašovací údaje k ISP na základě platné smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Uživatel je oprávněn informace získané prostřednictvím přístupu k ISP poskytnout členům komisí zřízených uživatelem pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to po dobu výkonu jejich funkce člena komise a v rozsahu nezbytném pro řádný výkon takové funkce. Uživatel není oprávněn poskytnout členům komise přístup k ISP.

  2.3. Uživatel není oprávněn ISP či jakoukoliv jeho část (včetně jakékoliv databáze) rozmnožovat, rozšiřovat nebo jinak přenechat či umožnit jeho i dočasné užití třetí osobě, a to jak po dobu trvání smlouvy, resp. licence, tak i po jejím ukončení. Tímto ustanovením není dotčeno právo poskytnutí informací členům komise zřízení Uživatelem dle předchozího odstavce.

  2.4. Uživatel je oprávněn pořizovat kopie jednotlivých částí databází výlučně pro vlastní potřebu. Uživatel není oprávněn pořízené kopie obsahu jednotlivých databází dále rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat či jinak dále uvádět na veřejnost. Tímto ustanovením není dotčeno omezení dle ustanovení odstavce 1.7 a 1.8 VOPP.

  2.5. Licence se vztahuje rovněž na aktualizace ISP provedené poskytovatelem po dobu trvání smlouvy.

  3. Platební a fakturační podmínky

  3.1 Provozovatel ISP nabízí nad rámec Smlouvou dohodnutého užívání ISP, jak je popsáno výše v těchto VOPP následující typy služeb:
  a) Předplacené služby jsou poskytovány na stanovenou dobu na základě uhrazené faktury;
  b) Jednorázové doplňkové služby budou Poskytovatelem poskytnuty na základě objednávky Uživatele a jsou fakturovány po jejich poskytnutí, pokud není v aktuálním ceníku výslovně uvedeno jinak.

  3.2 Ceny předplacených a jednorázových služeb jsou uvedeny v aktuálně platném ceníku Poskytovatele.

  3.3 Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů od vystavení faktury Poskytovatelem.

  3.4 Poskytovatel vystaví fakturu v nejbližším možném termínu po vzniku nároku na poplatek dle provedených služeb a dle aktuálního ceníku platného v den vzniku nároku.

  3.5 Neuhrazení faktury v daném termínu je porušení povinností Uživatele vyplývajících z těchto VOPP a Poskytovatel má v takovém případě právo zablokovat možnost využívání poskytované služby do doby řádného uhrazení všech dlužných částek či odstoupit od Smlouvy.

  4. Změna VOPP

  4.1 Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je užívání ISP v běžném obchodním styku s větším počtem osob a tyto smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOPP

  4.2 Smluvní strany tímto ujednávají, že Poskytovatel může tyto VOPP v přiměřeném rozsahu změnit a zároveň ujednávají, že změna VOPP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím emailové zprávy odeslané na emailovou adresu zadanou Uživatele při registraci v ISP. Uživatel má v takovém případě právo změny VOPP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, o které smluvní strany prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla druhé smluvní straně doručena výpověď Smlouvy.

  4.3 Smluvní strany ujednávají, že Poskytovatel má právo tyto VOPP změnit v rozsahu ceníku Poskytovatele a dále v rozsahu všech ustanovení těchto VOPP.

  Tyto VOPP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2021.

 • Obecné zásady zpracování osobních údajů

  Obecné zásady zpracování osobních údajů ve společnosti Public data, s.r.o.

  (dále jen Zásady)

  Společnost Public data, s.r.o. (dále jen společnost) zpracovává osobní údaje v pozici správce či zpracovatele v souvislosti s provozem informačního systému CRSIS na adrese crsis.eu ve smyslu a souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení).

  Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1.6.2019, přičemž mohou být měněny zejména, nikoli však výlučně, v souvislosti s vývojem judikatury vztahující se k příslušným právním předpisům ve vztahu k ochraně osobních údajů či Nařízení, jakož i v souvislosti s oprávněnými zájmy Společnosti. Tyto Zásady tvoří jen obecný charakter sloužící pro informování veřejnosti (tj. subjektu údajů, mezi které patří např. uživatelé aplikací webových stránek, potencionální klienti společnosti či uchazeči o zaměstnání atp.) o možnostech a způsobu zpracování osobních údajů společnosti.

  Osobní údaje, které společnost ve smyslu těchto Zásad zpracovává, zpracovává výhradně na základě:

  • souhlasu subjektu údajů (uživatele, klienta, uchazeče o zaměstnání atp.)
  • z důvodu oprávněného zájmu společnosti – např. poskytování služeb, marketingová činnost, zabezpečení poskytovaných služeb či technologií, ochrana práv společnosti, uplatňování právních nároků
  • z důvodu plnění smluvních povinností s klienty/dodavateli společnosti, nebo
  • z důvodů plnění zákonných povinností, jež společnosti ukládají příslušné právní předpisy

  Zpracovávané údaje o subjektu údajů ve smyslu těchto Zásad společnost zpracovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, pro který je údaj zpracováván. Následně dojde k jejich likvidaci.

  Nejsou zpracovávány žádné citlivé osobní údaje ve smyslu nařízení GDPR čl. 9

  Nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování ve smyslu nařízení GDPR čl. 22.

  Jaké osobní údaje zpracováváme?

  Když používáte naše služby, sbíráme různé typy údajů, jako jsou uživatelské jméno a heslo, kontakty a další nastavení. Pokud si uživatel systému v systému nastaví své jméno, příjmení nebo jiné osobní údaje pracujeme také s uvedenými informacemi.

  Zpracováváme následující osobní údaje:

  • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO, adresu sídla nebo místa podnikání a DIČ, pokud je subjekt podnikatel; tyto údaje můžou být čerpány z veřejně dostupných registrů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík a další státem provozované veřejně dostupné systémy). Údaje získané z veřejně dostupných systémů budou společností uchovávány pouze po dobu, po kterou jsou takové údaje dostupné ve veřejně přístupných rejstřících.
  • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které umožňují společnosti kontakt s subjekty, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení;
  • vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily, hodnocení zadané do systému, komentáře k zakázkám;
  • údaje o vašem chování na webu, také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

  Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

  Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud používáte náš web, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme vaše údaje zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb. Pokud se u nás máte vytvořený účet, využíváme vaše údaje pro vedení vašeho účtu účtů a poskytování souvisejících funkcí.

  V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

  • bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
  • na základě vašeho souhlasu.

  Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás máte vytvořený účet. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem služby, které jsou u nás objednány nebo pokud s námi komunikujete.

  Práva subjektu údajů

  V případě zpracování osobních údajů obdržených od subjektu údajů na základě jeho souhlasu, je oprávněn subjekt údajů daný souhlas kdykoli odvolat. Mezi další práva subjektu údajů náleží: požadovat přístup ke zpracovávaným údajům, jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i vznesení námitky proti zpracování, či právo na přenositelnost údajů ve smyslu příslušných článků Nařízení. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu

  Právo na opravu je primárně zajištěno v rámci administrace uživatelských účtů - každý uživatel si po přihlášení může upravit či doplnit osobní údaje v rámci svého uživatelského profilu.

  Právo na výmaz ("právo být zapomenut") je primárně zajištěno v rámci administrace uživatelských účtů - každý uživatel může po přihlášení v rámci svého uživatelského profilu využít funkcionalitu pro smazání účtu. V případě, že existuje další právní důvod pro zpracování (viz výše), budou osobní údaje vymazány až po stanovené době. V opačném případě budou osobní údaje uživatele vymazány ihned. Stejným způsobem je realizováno právo na odvolání dříve uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

  Právo na omezení zpracování je primárně zajištěno v rámci administrace uživatelských účtů - každý uživatel si po přihlášení může odstranit vybrané osobní údaje v rámci svého uživatelského profilu.

  Právo na přenositelnost údajů je primárně zajištěno v rámci administrace uživatelských účtů - každý uživatel po přihlášení si může v rámci svého uživatelského profilu zobrazit evidované osobní údaje. Jejich poskytnutí ve strukturované podobě (CSV) lze vyžádat e-mailem u Správce (kontakt viz začátek tohoto dokumentu).

  Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, dle čl. 21 GDPR, na adresu společnosti nebo na emailovou adresu gdpr@crsis.eu.

  Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům je zajištěna tímto dokumentem a výše uvedenými postupy a funkcionalitami.

  Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

  Jednoduše napište na E-mailovou adresu gdpr@crsis.eu, vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu.

 • Smlouva o využívání informačního systému

  SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU č. ……………………...
  (dále jen „Smlouva“)

  Obchodní jméno/firma: Public data s.r.o
  Sídlo: Brno, Nové Sady 988/2, PSČ 602 00
  IČO: 08116342
  DIČ: CZ08116342
  Zápis v OR: v Brně, oddíl C, vložka 111963
  jednající: Daniel Jirušek, jednatel společnosti
  (dále jen „Poskytovatel“)

  a


  Obchodní jméno/firma: …………………………………………………...
  Sídlo: ……………………………………………….
  IČO: ……………………………………………….
  DIČ: ……………………………………………….
  Zápis v OR: ……………………………………………….
  zastoupení: ……………………………………………….
  (dále jen „Uživatel“)

  (Poskytovatel a Uživatel dále společně také jako „Smluvní strany“, a každý z nich samostatně dále jen „Smluvní strana“).

  PREAMBULE

  VZHLEDEM K TOMU, ŽE Poskytovatel je připraven umožnit Uživateli přístup do informačního systému Poskytovatele, jak je tento specifikován dále v této Smlouvě;

  VZHLEDEM K TOMU, ŽE Smluvní strany mají v úmyslu upravit svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na následujícím:

  1. PŘEDMĚT SMLOUVY

  1.1. Poskytovatel se zavazuje na základě této Smlouvy umožnit Uživateli využívání informačního systému poskytovatele v rozsahu a četnosti dle platného ceníku uvedeného v příloze této Smlouvy, dále jen („ISP“) a Uživatel právo vstupu a využívání ISP přijímá a zavazuje se za něj zaplatit Odměnu.

  1.2. Uživatel se zavazuje na základě této Smlouvy uhradit Poskytovateli za využívání ISP Odměnu ve výši ...................,- Kč (...........................tisíc korun českých) za každý započatý rok využívání ISP.

  1.3. Uživatel se dále podle této Smlouvy zavazuje poskytovat Poskytovateli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné a včasné zajištění a poskytování informací podle této Smlouvy.

  2. SLUŽBY

  2.1. Smluvní strany tímto ujednávají, že Poskytovatel v souladu s podmínkami této Smlouvy, zejména pak v souladu s pravidly uvedenými v čl. 3. bod. 3.1. této Smlouvy, umožní Uživateli přístup a využití ISP

  2.2. Poskytovatel se zavazuje, že ISP bude obsahovat veškeré aktuálně dostupné informace a Uživatel současně bere na vědomí, že množství informací v analýze vybraného subjektu (obce, firmy) se může lišit v závislosti na množství veřejně dostupných informací konkrétního subjektu.

  3. POVINNOSTI A ZÁVAZKY POSKYTOVATELE

  3.1. Poskytovatel se zavazuje vykonávat všechny své povinnosti v souvislosti s poskytováním ISP podle této Smlouvy s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, řádně a včas.

  3.2. Poskytovatel se zavazuje vykonávat všechny své povinnosti dle této Smlouvy vlastními prostředky a prostřednictvím svých zaměstnanců, jejichž kvalifikační předpoklady, odborné znalosti a zkušenosti jsou dostatečně uspokojivé pro poskytování každé jednotlivé služby, jakož i prostřednictvím třetích osob (dále jen „Subdodavatelé“). Poskytování Služeb prostřednictvím Subdodavatelů nevyžaduje předchozí souhlas Uživatele.

  4. POVINNOSTI A ZÁVAZKY UŽIVATELE

  4.1. Uživatel se zavazuje nakládat s veškerými informacemi získanými v souvislosti s poskytováním ISP podle této Smlouvy jako s důvěrnými informacemi, které jsou ve svém uceleném komplexu součástí know-how Poskytovatele. Uživatel zejména nesmí takové informace sdělit (jakékoliv) třetí osobě, neobdrží-li Uživatel od Poskytovatele předchozí písemný souhlas s takovým poskytnutím důvěrných informací (neoprávněným užitím, tedy sdělením třetím stranám, není využití pro další účely uživatele (např. členy hodnotících komisí ve výběrových řízeních, atd.).

  4.2. Uživatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli veškerou součinnost a spolupráci, která je odůvodněně nutná pro řádné a včasné poskytování jakýchkoliv informací podle této Smlouvy ze strany Poskytovatele.

  5. ODMĚNA

  5.1. Uživatel se tímto zavazuje zaplatit Poskytovateli Odměnu za využití ISP v souladu s pravidly a ve výši, dle příslušného programu zvoleného Uživatelem.

  5.2. K fakturované částce Odměny bude v případě, že se Poskytovatel stane plátcem DPH připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) ve výši dle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

  5.3. Faktury bude Poskytovatel vystavovat Uživateli ročně, se lhůtou splatnosti čtrnáctý kalendářní den po vystavení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání účtované částky na bankovní účet Poskytovatele.

  5.4. Za každý kalendářní den prodlení Uživatele s úhradou Odměny nebo její části zaplatí Uživatel Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně.

  6. VYŠŠÍ MOC

  6.1. Smluvní strany tímto ujednávají, že Poskytovatel neponese odpovědnost za porušení kterékoliv povinnosti podle této Smlouvy, pokud bude takové porušení způsobeno Uživatelem nebo bude důsledkem vyšší moci. Pro účely tohoto ustanovení znamená výraz “vyšší moc” jakoukoliv příčinu či událost znemožňující Poskytovateli plnit jeho povinnosti podle této Smlouvy, pokud vznikla nebo je možno ji přičíst událostem, stavům jednáním nebo opomenutím, které jsou mimo kontrolu Poskytovatele, již lze rozumně požadovat, zejména pak (i) exploze, požár, povodeň nebo jiná přírodní katastrofa; nebo (ii) válku, povstání, teroristický čin, veřejné nepokoje, nebo stávku zaměstnanců Poskytovatele nebo (iii) jakýkoliv předpis vydaný příslušnými orgány České republiky omezující nebo zakazující plnění jakékoliv povinnosti z této Smlouvy, nebo (iv) nečinnost příslušného správního nebo kontrolního orgánu.

  7. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

  7.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to od ..................... Výpovědní lhůta začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi jedné ze smluvních stran a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Zahájení plnění je vázáno na úhradu odměny dle bodu 5.1 této Smlouvy. V případě prodlení delším než 14 dní s úhradou odměny za prodloužené období, je Poskytovatel oprávněn bez náhrady a sankce pozastavit plnění dle této Smlouvy, a to až do dne úhrady odměny za příslušné období.

  8. SMLUVNÍ POKUTA

  8.1. V případě, že Uživatel poruší svou povinnost zaplatit Odměnu dle čl. 5.3. Smlouvy řádně a včas, zavazuje se uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý započatý den prodlení, jakož i nahradit újmu, která v důsledku porušení povinnosti Uživatele vznikla, zejména náklady Poskytovatele.

  8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu újmy v plném rozsahu. Poskytovatel má rovněž nárok na náhradu nemateriální újmy v plném rozsahu

  9. ZÁVĚREČNÁ A JINÁ USTANOVENÍ

  9.1. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze prostřednictvím písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

  9.2. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem.

  9.3. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem Smlouvy, primárně vzájemným jednáním a dohodou.

  9.4. V případě soudního sporu se Smluvní strany v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly na místní příslušnosti obecného soudu Poskytovatele.

  9.5. Pokud bude kterékoliv ustanovení této Smlouvy považováno nebo shledáno z jakéhokoliv důvodu v kterémkoliv ohledu za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, neovlivní skutečnost platnost jakýchkoliv jiných ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany budou usilovat o nahrazení takovéhoto ustanovení ustanovením, které bude platné a vymahatelné.

  9.6. Součásti této smlouvy jsou rovněž Všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele, jež tvoří přílohu č.2 smlouvy, s jejichž obsahem se Uživatel před podpisem smlouvy řádně seznámil a souhlasí s nimi.

  9.7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze Smluvních stran.

  9.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla sepsána podle jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

  Příloha : všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele

  Příloha : platný ceník

  V Brně dne ....................................................................
  V....................................................................
  Za Poskytovatele :
  Za Uživatele :
  ....................................................................
  ....................................................................
  Public data s.r.o.
 • Ceníky

  Příloha Smlouvy o využívání informačního systému platný k 1.1.2021

  Ceník pro obce a města A B C D E F
  Počet obyvatel 0 - 2 000 2 001 – 5 000 5 001 – 10 000 10 001 – 20 000 20 001 a více ostatní
  Cena licence za měsíc 500,- 1 000,- 1 500,- 2 000,- 4 000,- individuálně
  Cena licence za rok 6 000,- 12 000,- 18 000,- 24 000,- 48 000,- individuálně
  Cena implementace 1 000,- 2 000,- 5 000,- 10 000,- 15 000,- individuálně
  Přístup do databáze veřejných zakázek, dotací a smluv ano ano ano ano ano ano
  Přehledy nových smluv z RS, dotačních výzev a žádostí ano ano ano ano ano ano
  Přehledy nově zveřejněných smluv ano ano ano ano ano ano
  Počet unikátních přístupů do systému 1 2 3 4 8 individuálně
  Vytváření sestav dle zadání klienta ne ne ne ano ano ano
  Ceník pro multilicence A B C D E
  Počet zařazených organizací 5 - 20 21 – 50 51 – 100 101 – 200 201 a více
  Cena licence na organizaci / rok 3 000,- 3 000,- 3 500,- 3 000,- 3 000,-
  Maximální cena licencí / rok 50 000,- 100 000,- 150 000,- 200 000,- 250 000,-
  Cena implementace 5 000,- 10 000,- 15 000,- 20 000,- 25 000,-
  Přístup do databáze veřejných zakázek, dotací a smluv ano ano ano ano ano
  Maximální počet unikátních přístupů do systému 30 70 150 250 N/A
  Přehledy nových smluv z RS, dotačních výzev a žádostí ano ano ano ano ano
  Přehledy realizací zařazených organizací ano ano ano ano ano
  On-line podpora ano ano ano ano ano
  Ceník pro firmy Lite Standard Premium
  Obrat do 100 mil. Kč 100-500 mil. Kč 500 a více mil. Kč
  Cena 18 000,- / rok 36 000,- / rok 60 000,- / rok
  Přístup do databáze veřejných zakázek, dotací a smluv ano ano ano
  Počet unikátních přístupů do systému 1 3 5
  Počet zpřístupněných krajů 3 vše vše
  Počet let zobrazovaných záznamů 3 5 vše
  Počet zpřístupněných oborů 5 10 vše
  Možnost generování výsledku do PDF, XLS ne ano ano
  On-line podpora ne ne ano
  Vytváření sestav dle zadání klienta 1 x ročně 2 x ročně 12 x ročně

  Ceny doplňkových služeb systému

  Služba cena v Kč
  Zpracování přehledu VZ vybraného zadavatele dle zadání 5 000,- / ks
  Vytvoření sestavy dle zadání (na vybrané IČ, obor) 5 000,- / ks
  Zpřístupnění dalšího kraje 1 000,- / měs.
  Zpřístupnění dalšího oboru 100,- / měs.

  Slevy z poskytovaných služeb

  Délka smlouvy o poskytování služeb Sleva v %
  Uzavření smlouvy na dobu 24 měsíců 10 %
  Uzavření smlouvy na dobu 48 měsíců 20 %
 • Přehledy evidovaných subjektů