Informace o systému

O systému CRSiS

 • Informace pro uživatele systému

  Informace pro uživatele systému CRSIS

  Preambule

  Hodnoty veřejných zakázek jsou uvedeny bez DPH.
  Platné profily evidovaných zadavatelů se pravidelně kontrolují na https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/.
  Z důvodů přehledného zobrazení jsou v systému použity zkracené názvy zadavatelů.
  V případě že veřejně dostupné informace jednoznačně neidentifikují subjekt, tak systém nezobrazuje žádné kontaktní informace.
  Data evidovaná v systému jsou pravidelně 2x měsíčně aktualizována a doplňována.
  K ukládání nastavení a správnému fungování jsou využity soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.
  Proti sběru cookies na základě oprávněného zájmu máte právo vznést námitku na e-mail info@crsis.eu.
  Hodnoty uvedené v cizí měně jsou zobrazeny v CZK dle kurzu platného k datu zpracování.
  V případě změny názvu subjektu jsou relevantní záznamy zobrazeny k aktuálnímu názvu subjektu.
  Používáním IS CRSIS souhlasíte se Všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele a Kodex chování při používání CRSiS.

  Uživatelská podpora

  Uživatelská podpora je dostupná v režimu 24/7 prostřednictvím emailu hotline@crsis.eu.
  V pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin lze využít i telefonické podpory na čísle +420 773 029 191.

  Aktuality

  Doplněny kontaktní informace podnikajících fyzických osob.
  Upozornění na realizaci zakázky více dodavateli.
  Superuser - rychlí přehled informací o pořízených organizacích a jeho zařazení do správcovského účtu zadavatele - zřizovatele.
  Možnost uživatelské změny hesla.
  Časové razítko - uložení informace o datu a výsledku konkrétního vyhledávání.
  Uživatelsky přívětivější výběr parametrů ve vyhledávání.
  Zobrazení oficiálních názvů subjektů ve výsledcích vyhledávání.
  Doplnění aktuálního přehledu zdrojů datových sad.
  Nahlášení chybných dat umožňující zadavateli upozornit na nepřesné informace týkající se jeho veřejných zakázek.
  Upozornění na záznam konkrétního subjektu v Seznamu nespolehlivých plátců DPH.
  Nová mapová vrstva se zobrazením relevantních informací.
  Globální vyhledávaní evidovaných subjektů - možnost rychlého vyhledání firmy podle názvu nebo IČ.
  Vyhledávání zadavatelů dle oblastí působnosti (veřejná zpráva, zdravotnictví, školství, doprava...).
  Časové razítko - informace o datu poslední aktualizace záznamů daného subjektu.
  Aktuální verze: 2.2.4

  Připravujeme

  Rozšíření o data z celé ČR.
  Propojení systému s elektronickými deskami zadavatelů.
  Fulltextové vyhledávání nad celou databází evidovaných informací.
  Zobrazení obdobných dodavatelů.
  Zpracování VZ soukromých subjektů - právnických osob, které jsou příjemci dotací z fondů EU.
  Uživatelské nastavení filtrů pro zobrazení dat v tabulkách výstupů.

 • Kodex chování při používání CRSiS

  Kodex chování při používání CRSiS

  Poskytovatel vydává tento Kodex chování při používání CRSiS, který upravuje další podmínky využívání ISP (dále jen „Kodex“)

  „UŽIVATEL“ znamená osobu, která má přístupová práva do ISP (přístupové jméno a heslo), tj. osobu, která má zřízen uživatelský účet v ISP.

  „ISP“ znamená počítačový program, který tvoří internetovou stránku dostupnou z internetové adresy www.crsis.eu, včetně všech jeho funkcí, zdrojových kódů, databází a uživatelského rozhraní.

  „POSKYTOVATEL“ znamená obchodní společnost Public data s.r.o., IČO: 08116342, se sídlem Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, oddíl C, vložka 111963 vedená u Krajského soudu v Brně.

  „INFORMACE“ znamenají veškeré údaje a informace zobrazené v ISP. Tyto jsou pořízeny z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou platné profily zadavatelů (podle zákona č.134/2016 Sb.) , registr smluv (podle zákona č340/2015 Sb.), webové stránky a pod. Pro účely korektního zobrazení na dostupných všech platformách, mohou být názvy subjektů zkáceny

  1. ÚČEL KODEXU

  1.1. Kodexem se řídí Poskytovatel a Uživatelé. Smyslem kodexu je upravit jednání Uživatelů při hodnocení dodavatelů v ISP, zejména: a) poskytnout důvěryhodný a transparentní obrázek o dodavatelích, které Uživatelé hodnotí, b) udržovat hodnotící systém v ISP sloužící k objektivnímu a konstruktivnímu hodnocení dodavatelů, c) informovat Uživatele, jaký obsah mohou vkládat do ISP a jaké chování považuje Poskytovatel za nežádoucí, d) informovat Uživatele, jak bude Poskytovatel postupovat v případě porušení tohoto Kodexu nebo v případě jiného nevhodného nebo neslušného chování, e) informovat Uživatele, jakým způsobem mohou nahlásit obsah, který porušuje tento Kodex.

  1.2. Zveřejněním (poskytnutím) jakýchkoliv informací či jiného obsahu v ISP anebo procházením jeho obsahu souhlasí Uživatel s dodržováním tohoto Kodexu.

  2. POSKYTOVATEL

  2.1. Poskytovatel se zavazuje, že: a) nebude upravovat ani jinak zasahovat do hodnocení vloženého Uživatelem, pokud bude v souladu s Kodexem, b) nebude odstraňovat hodnocení vložené Uživatelem, pokud bude v souladu s Kodexem, c) bude akceptovat i kritický názor Uživatele na dodavatele, pokud bude v souladu s Kodexem, d) v případě anonymního hodnocení zveřejní Poskytovatel hodnocení anonymně, bez identifikace Uživatele, pokud se ovšem sám Uživatel neidentifikujete při vyjádření svého názoru na dodavatele, například uvedením svého jména nebo názvu veřejné zakázky v komentáři.

  3. UŽIVATEL

  3.1. Uživatel musí při užívání ISP, zejména pak hodnocení dodavatelů, dodržovat dobré mravy a právní předpisy. a) nepravdivé či záměrně zavádějící informace, b) vulgarismy, urážlivé poznámky, označení nebo informace, které by mohly znevažovat něčí čest či důstojnost, obsah se sexuálním či obscénním podtextem, vyhrožující obsah či obsah podporující porušování právních předpisů anebo schvalující takové porušování. c) citlivé a důvěrné informace, tedy informace, u kterých je Uživatel vázán mlčenlivostí či na základě jiného právního předpisu či smlouvy nesmí informace zveřejňovat (např. obchodní tajemství); d) informace o rase, kultuře, náboženství, etniku, národu, přesvědčení, zdravotním stavu anebo osobnostním stavu jakýchkoliv osob či jinak diskriminující obsah anebo obsah podněcující k nenávisti nebo propagující hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka. e) jakékoliv informace anebo texty, ke kterým Uživatel nemá dostatečné oprávnění anebo které porušují práva třetích osob, například autorská díla zkopírovaná z jiných webů, neoriginální obsah (který není Uživatele), ochranné známky apod. f) reklamu, spam, soutěž či loterii, hazard, jiná obchodní sdělení či marketing anebo odkaz na ně. g) obsah působící újmu nebo způsobilý způsobit újmu Poskytovateli, jiným Uživatelům či třetím osobám.

  3.2. Uživatel se zavazuje, že nebude do hodnocení uvádět:

  3.3. Uživatel nese plnou odpovědnost za hodnocení dodavatele, které zveřejnil v ISP. Jednání v ISP je přičitatelné Uživateli vždy, pokud je provedeno prostřednictvím účtu Uživatele (jedinečného přístupu do ISP, který Uživatel získal), ať už jej činí jakákoliv osoba. I na základě tohoto důvodu Uživatel nesmí předávat údaje potřebné pro přístup do svého uživatelského profilu třetím osobám. Uživatel musí své přístupové údaje dostatečně chránit před zneužitím.

  3.4. Uživatel bere na vědomí, že informace plynoucí z hodnocení dodavatele, jsou do ISP vkládány jinými Uživateli, kteří dodavatele hodnotí na základě své dosavadní zkušenosti s daným dodavatelem, a tyto informace tudíž nemusí pokrývat veškeré schopnosti, kvalifikaci a jiné profesní vlastnosti či negativa daného dodavatele.

  4. PORUŠENÍ KODEXU

  4.1. Pokud Uživatel uvede v ISP informace u hodnocení dodavatele, které budou v rozporu s Kodexem, pak je Poskytovatel oprávněn: a) takové informace znepřístupnit (buď pouze z části, nebo vcelku), anebo je smazat z ISP, b) nahradit nežádoucí informace odporující Kodexu nezávadným textem, například „xxxxxx“, c) v případě závažnějšího nebo opakovaného porušení Kodexu smazat Účet Uživatele na ISP, je-li zřízen.

  4.2. Provozovatel není povinen dohlížet na obsah hodnocení dodavatelů a aktivně vyhledávat, zda hodnocení dodavatelů v ISP jsou v souladu s Kodexem. Jakmile se Poskytovatel dozví o porušení Kodexu, neprodleně přijme nezbytná opatření.

  4.3. Uživatel, který má za to, že u zveřejněného hodnocení dodavatele došlo k porušení Kodexu, informuje o této záležitosti Poskytovatele prostřednictvím e-mailu info@crsis.eu

  4.4. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za hodnocení dodavatele zveřejněné Uživatelem v ISP.

  5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  5.1. Tento Kodex je platný a účinný od 1.3.2019. Na smluvní vztahy uzavřené před nabytím účinnosti tohoto Kodexu, se tento Kodex uplatní uplynutím sedmi (7) dnů ode dne oznámení změny.

 • Seznam oborů pro vyhledávání veřejných zakázek

  obor vyhledávaní zobrazení obsahuje CPV kód
  audit, účetnictví…audit, účetnictví, kontrolní činnosti…79200000-6
  AV technikaaudio, video technika a služby
  BOZPBOZP (bezpečnost práce)
  cyklotrasy, cyklostezky…cyklotrasy, cyklostezky…
  demolice objektůdemolice objektů45110000-1, 45111000-8, 45111100-9
  dodávky energií, vodydodávky energií - elektřina, plyn, voda, teplo
  dopravazabezpečení dopravy a dopravní obslužnosti, přepravy60000000-8, 63000000-9
  dopravní prostředky…dopravní prostředky - osobní, nákladní, užitková vozidla…35000000-4
  dopravní stavby…komunikace - silnice, křižovatky…
  dopravní značenívodorovné a svislé dopravní značení, a související materiál
  dotační managementdotační management, studie proveditelnosti atd.
  elektropráceelektropráce a dodávky…
  energetický auditenergetický audit, posudky, štítky budov…
  fasádyfasády45262521-9
  finanční službyfinanční služby, pojištění, úvěry…66000000-0, 66100000-1
  gastro vybavenígastro vybavení
  chemiechemie a chemické prostředky, deratizace…24000000-4
  chodníky, přechodychodníky, přechody pro chodce, komunikace pro pěší
  ICTinformační systémy, weby, spisová služba, portál občana…30000000-9, 48000000-8, 72000000-5
  kamerové systémykamerové systémy, MDKS
  kancelářské potřebykancelářské potřeby (papíry, obálky atd.)
  kulturarealizace a zabezpečení kulturních akcí92000000-1
  lékařské službylékařské služby85000000-9
  měření, diagnostikaměření, diagnostika
  mosty, lávkymosty, lávky
  nábyteknábytek39000000-2
  nakládání s odpadynakládání s odpady, nádoby, zařízení…90000000-7
  nástroje, přístroje, stroje…nástroje, přístroje, stroje (CNC, el, nářadí, laboratorní technika...)…
  oblečeníoblečení, ochranné pomůcky, textil…
  ostraha objektůostraha objektů, zabezpečení...79700000-1
  palivapaliva, pohonné hmoty09000000-3
  parkovací automatyparkovací automaty, systémy
  počítače, tiskárny…počítače, tiskárny, síťové prvky…30000000-9
  poradenské službyporadenské služby
  právní službyprávní služby79100000-5
  projektová dokumentaceprojektové dokumentace, studie, passporty
  pronájempronájem45500000-2
  protipovodňová opatřeníprotipovodňová opatření, mapy, varovné systémy32000000-3
  průzkumné práceprůzkumné práce, vrty
  reklamní činnostireklamní předměty, práce a činnosti, marketing, monitoring
  rozhlasrozhlas32000000-3
  servisní práce a opravyservisní práce a opravy50000000-5
  sociální službysociální služby75000000-6, 85000000-9
  softwaresoftware, licence…48000000-8, 72000000-5
  sportovištěsportoviště, hřiště, sportovní vybavení, pomůcky…
  spotřební materiálspotřební materiál
  správa majetkuspráva majetku66700000-7
  stavební materiálstavební materiál
  stavební prácestavební práce45000000-7
  stravovací službystravovací služby, cathering, občerstvení, potraviny15000000-8, 55000000-0
  střechy, střešní konstrukcestřechy, střešní konstrukce…44112400-2
  studiezpracování studií, CBA, studií proveditelnosti, záměrů…
  technický dozor investoratechnický dozor investora, autorský dozor
  telekomunikacetelekomunikační a hlasové služby32000000-3, 64000000-6
  tiskovinytiskoviny, periodika…22000000-0
  topení, vytápění, TUVtopení, vytápění, TUV, MaR…44600000-6, 44621110-3, 45331000-6
  ubytováníubytovací služby, pobytové zájezdy, tábory, rekreace…55000000-0, 92000000-1
  údržba komunikacíúdržba a úklid komunikací
  úklidové práceúklidové práce
  úpravy zeleněúpravy zeleně, přírodní hřiště
  územní plányúzemní plány
  veřejné osvětleníveřejné osvětlení
  veřejné zakázkypříprava a realizace veřejných zakázek
  výplně otvorůvýplně otvorů (okna, dveře)44221000-5, 44221100-6, 44221200-7, 44221240-9
  vnitřní vybavenívnitřní vybavení, zařízení...
  vodovody, kanalizace, plynvodovody, kanalizace, plyn, ČOV90000000-7
  výtahyvýtahy - realizace, servis42416000-5, 42416100-6, 42416120-2
  vzdělávání, školení…vzdělávání, školení…80000000-4
  vzduchotechnika, topení…vzduchotechnika, tepelná čerpadla, solární systémy…42511110-5, 42512000-8, 42512500-3
  zateplení objektuzateplení objektů
  zdravotnický materiálzdravotnický materiál, léčiva33000000-0
  zdravotnická technikazdravotnická technika, přístroje33000000-0
 • Všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele

  Všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele

  Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Poskytovatele vycházející z využívání ISP, která nejsou upravena ve Smlouvě se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele (dále jen „VOPP“)

  Definice :

  „UŽIVATEL“ znamená osobu, která má přístupová práva do ISP (přístupové jméno a heslo), tj. osobu, která má zřízen uživatelský účet v ISP.

  „ISP“ znamená počítačový program, který tvoří internetovou stránku dostupnou z internetové adresy www.crsis.eu, včetně všech jeho funkcí, zdrojových kódů, databází a uživatelského rozhraní.

  „POSKYTOVATEL“ znamená obchodní společnost Public data s.r.o., IČO: 08116342, se sídlem Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, oddíl C, vložka 111963 vedená u Krajského soudu v Brně.

  „INFORMACE“ znamenají veškeré údaje a informace zobrazené v ISP. Tyto jsou pořízeny z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou platné profily zadavatelů (podle zákona č.134/2016 Sb.) , registr smluv (podle zákona č340/2015 Sb.), webové stránky a pod. Pro účely korektního zobrazení na dostupných všech platformách, mohou být názvy subjektů zkáceny

  1. Práva a povinnosti Poskytovatele

  1.1 Poskytovatel nenese odpovědnost za bezvýhradnou správnost, pravdivost a úplnost informací poskytovaných prostřednictvím ISP uživateli s odkazem na možnou neúplnost a nesprávnost veřejně dostupných informací zobrazených následně v ISP. Provozovatel výslovně upozorňuje uživatele na možnost potenciální chybovosti uvedených informací související s jejich zdroji (profily zadavatelů, registr smluv, webové stránky subjektů).

  1.2 Poskytovatel má povinnost odstranit z ISP informace, v níž byly uvedeny zjevně nepravdivé či smyšlené údaje, pokud se o takových Poskytovatel dozví.

  1.3 Poskytovatel je povinen zajistit řádné a včasné poskytování služeb tak, aby Uživatel mohl řádným způsobem užívat ISP podle Smlouvy.

  1.4 Poskytovatel garantuje Uživateli dostupnost služeb ISP podle Smlouvy v rámci těchto VOPP v rozsahu minimálně 95 % provozní doby za jeden kalendářní měsíc.

  1.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo po předchozím ohlášení provést odstávku ISP v minimálně nezbytném rozsahu pro aktualizaci operačního systému, případně pro aktualizaci databáze informací. O dobu předem ohlášené odstávky ISP se nesnižuje doba dostupnosti ISP uvedená v čl. 1 bod 1.4 VOPP.

  1.6 Poskytovatel neodpovídá za problémy způsobené i částečnou nefunkčností prostředků a/nebo (hardwarového i softwarového) zařízení Uživatele, poskytovatele internetu, či případně jiného subjektu odlišného od Poskytovatele.

  1.7 Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit přístup k ISP Uživatelům, kteří přetěžují systém hromadným stahováním dat, prodávají informace získané v ISP, nebo svojí činností ohrožují bezpečnost ISP a dat na něm umístěných.

  1.8 Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit možnost exportu dat z ISP, nebo ji dočasně či trvale znepřístupnit pro konkrétního Uživatele, který prováděl systematický export dat v rozsahu zjevně nepřiměřeném. Za zjevně nepřiměřený rozsah exportovaných dat se považuje export nebo soubor samostatných exportů směřujících k vytěžení celé struktury databázových dat ISP nebo její podstatné či logické části.

  1.9 V případě porušení povinnosti Uživatele podle odst. 1.8 nebo 2.3 VOPP, nese uživatel v plném rozsahu odpovědnost za případně vzniklou škodu a ušlý zisk.

  1.10 Poskytovatel má právo požadovat po Uživateli úhradu účelně vynaložené společností nákladů Poskytovatele na odstranění případných negativních následků úkonu nebo činnosti, kterými Uživatel porušil tyto VOP nebo smlouvu mezi Uživatelem a Poskytovatelem nebo na navrácení ISP nebo jeho prvků do stavu před úkonem nebo činností, kterými Uživatel porušil tyto VOPP nebo smlouvu mezi Uživatelem a Poskytovatelem.

  2. Licence

  2.1 Licence je udělena jako nevýhradní, územně neomezená, nepřenosná a časově omezená na dobu trvání smlouvy. Užívací práva udělená poskytovatelem jsou omezena výhradně na uživatele a osoby, které jsou jeho součástí.

  2.2. Za součást uživatele se považují zaměstnanci a členové statutárních orgánů uživatele, kterým byly vygenerovány a poskytnuty přihlašovací údaje k ISP na základě platné smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Uživatel je oprávněn informace získané prostřednictvím přístupu k ISP poskytnout členům komisí zřízených uživatelem pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to po dobu výkonu jejich funkce člena komise a v rozsahu nezbytném pro řádný výkon takové funkce. Uživatel není oprávněn poskytnout členům komise přístup k ISP.

  2.3. Uživatel není oprávněn ISP či jakoukoliv jeho část (včetně jakékoliv databáze) rozmnožovat, rozšiřovat nebo jinak přenechat či umožnit jeho i dočasné užití třetí osobě, a to jak po dobu trvání smlouvy, resp. licence, tak i po jejím ukončení. Tímto ustanovením není dotčeno právo poskytnutí informací členům komise zřízení Uživatelem dle předchozího odstavce.

  2.4. Uživatel je oprávněn pořizovat kopie jednotlivých částí databází výlučně pro vlastní potřebu. Uživatel není oprávněn pořízené kopie obsahu jednotlivých databází dále rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat či jinak dále uvádět na veřejnost. Tímto ustanovením není dotčeno omezení dle ustanovení odstavce 1.7 a 1.8 VOPP.

  2.5. Licence se vztahuje rovněž na aktualizace ISP provedené poskytovatelem po dobu trvání smlouvy.

  3. Platební a fakturační podmínky

  3.1 Provozovatel ISP nabízí nad rámec Smlouvou dohodnutého užívání ISP, jak je popsáno výše v těchto VOPP následující typy služeb:
  a) Předplacené služby jsou poskytovány na stanovenou dobu na základě uhrazené faktury;
  b) Jednorázové doplňkové služby budou Poskytovatelem poskytnuty na základě objednávky Uživatele a jsou fakturovány po jejich poskytnutí, pokud není v aktuálním ceníku výslovně uvedeno jinak.

  3.2 Ceny předplacených a jednorázových služeb jsou uvedeny v aktuálně platném ceníku Poskytovatele.

  3.3 Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů od vystavení faktury Poskytovatelem.

  3.4 Poskytovatel vystaví fakturu v nejbližším možném termínu po vzniku nároku na poplatek dle provedených služeb a dle aktuálního ceníku platného v den vzniku nároku.

  3.5 Neuhrazení faktury v daném termínu je porušení povinností Uživatele vyplývajících z těchto VOPP a Poskytovatel má v takovém případě právo zablokovat možnost využívání poskytované služby do doby řádného uhrazení všech dlužných částek či odstoupit od Smlouvy.

  4. Změna VOPP

  4.1 Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je užívání ISP v běžném obchodním styku s větším počtem osob a tyto smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOPP

  4.2 Smluvní strany tímto ujednávají, že Poskytovatel může tyto VOPP v přiměřeném rozsahu změnit a zároveň ujednávají, že změna VOPP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím emailové zprávy odeslané na emailovou adresu zadanou Uživatele při registraci v ISP. Uživatel má v takovém případě právo změny VOPP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, o které smluvní strany prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla druhé smluvní straně doručena výpověď Smlouvy.

  4.3 Smluvní strany ujednávají, že Poskytovatel má právo tyto VOPP změnit v rozsahu ceníku Poskytovatele a dále v rozsahu všech ustanovení těchto VOPP.

  Tyto VOPP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2021.

 • Obecné zásady zpracování osobních údajů

  Obecné zásady zpracování osobních údajů ve společnosti Public data, s.r.o.

  (dále jen Zásady)

  Společnost Public data, s.r.o. (dále jen společnost) zpracovává osobní údaje v pozici správce či zpracovatele v souvislosti s provozem informačního systému CRSIS na adrese crsis.eu ve smyslu a souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení).

  Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1.6.2019, přičemž mohou být měněny zejména, nikoli však výlučně, v souvislosti s vývojem judikatury vztahující se k příslušným právním předpisům ve vztahu k ochraně osobních údajů či Nařízení, jakož i v souvislosti s oprávněnými zájmy Společnosti. Tyto Zásady tvoří jen obecný charakter sloužící pro informování veřejnosti (tj. subjektu údajů, mezi které patří např. uživatelé aplikací webových stránek, potencionální klienti společnosti či uchazeči o zaměstnání atp.) o možnostech a způsobu zpracování osobních údajů společnosti.

  Osobní údaje, které společnost ve smyslu těchto Zásad zpracovává, zpracovává výhradně na základě:

  • souhlasu subjektu údajů (uživatele, klienta, uchazeče o zaměstnání atp.)
  • z důvodu oprávněného zájmu společnosti – např. poskytování služeb, marketingová činnost, zabezpečení poskytovaných služeb či technologií, ochrana práv společnosti, uplatňování právních nároků
  • z důvodu plnění smluvních povinností s klienty/dodavateli společnosti, nebo
  • z důvodů plnění zákonných povinností, jež společnosti ukládají příslušné právní předpisy

  Zpracovávané údaje o subjektu údajů ve smyslu těchto Zásad společnost zpracovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, pro který je údaj zpracováván. Následně dojde k jejich likvidaci.

  Nejsou zpracovávány žádné citlivé osobní údaje ve smyslu nařízení GDPR čl. 9

  Nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování ve smyslu nařízení GDPR čl. 22.

  Jaké osobní údaje zpracováváme?

  Když používáte naše služby, sbíráme různé typy údajů, jako jsou uživatelské jméno a heslo, kontakty a další nastavení. Pokud si uživatel systému v systému nastaví své jméno, příjmení nebo jiné osobní údaje pracujeme také s uvedenými informacemi.

  Zpracováváme následující osobní údaje:

  • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO, adresu sídla nebo místa podnikání a DIČ, pokud je subjekt podnikatel; tyto údaje můžou být čerpány z veřejně dostupných registrů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík a další státem provozované veřejně dostupné systémy). Údaje získané z veřejně dostupných systémů budou společností uchovávány pouze po dobu, po kterou jsou takové údaje dostupné ve veřejně přístupných rejstřících.
  • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které umožňují společnosti kontakt s subjekty, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení;
  • vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily, hodnocení zadané do systému, komentáře k zakázkám;
  • údaje o vašem chování na webu, také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

  Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

  Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud používáte náš web, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme vaše údaje zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb. Pokud se u nás máte vytvořený účet, využíváme vaše údaje pro vedení vašeho účtu účtů a poskytování souvisejících funkcí.

  V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

  • bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
  • na základě vašeho souhlasu.

  Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás máte vytvořený účet. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem služby, které jsou u nás objednány nebo pokud s námi komunikujete.

  Práva subjektu údajů

  V případě zpracování osobních údajů obdržených od subjektu údajů na základě jeho souhlasu, je oprávněn subjekt údajů daný souhlas kdykoli odvolat. Mezi další práva subjektu údajů náleží: požadovat přístup ke zpracovávaným údajům, jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i vznesení námitky proti zpracování, či právo na přenositelnost údajů ve smyslu příslušných článků Nařízení. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu

  Právo na opravu je primárně zajištěno v rámci administrace uživatelských účtů - každý uživatel si po přihlášení může upravit či doplnit osobní údaje v rámci svého uživatelského profilu.

  Právo na výmaz ("právo být zapomenut") je primárně zajištěno v rámci administrace uživatelských účtů - každý uživatel může po přihlášení v rámci svého uživatelského profilu využít funkcionalitu pro smazání účtu. V případě, že existuje další právní důvod pro zpracování (viz výše), budou osobní údaje vymazány až po stanovené době. V opačném případě budou osobní údaje uživatele vymazány ihned. Stejným způsobem je realizováno právo na odvolání dříve uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

  Právo na omezení zpracování je primárně zajištěno v rámci administrace uživatelských účtů - každý uživatel si po přihlášení může odstranit vybrané osobní údaje v rámci svého uživatelského profilu.

  Právo na přenositelnost údajů je primárně zajištěno v rámci administrace uživatelských účtů - každý uživatel po přihlášení si může v rámci svého uživatelského profilu zobrazit evidované osobní údaje. Jejich poskytnutí ve strukturované podobě (CSV) lze vyžádat e-mailem u Správce (kontakt viz začátek tohoto dokumentu).

  Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, dle čl. 21 GDPR, na adresu společnosti nebo na emailovou adresu gdpr@crsis.eu.

  Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům je zajištěna tímto dokumentem a výše uvedenými postupy a funkcionalitami.

  Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

  Jednoduše napište na E-mailovou adresu gdpr@crsis.eu, vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu.

 • Smlouva o využívání informačního systému

  SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU č. ……………………...
  (dále jen „Smlouva“)

  Obchodní jméno/firma: Public data s.r.o
  Sídlo: Brno, Nové Sady 988/2, PSČ 602 00
  IČO: 08116342
  DIČ: CZ08116342
  Zápis v OR: v Brně, oddíl C, vložka 111963
  jednající: Daniel Jirušek, jednatel společnosti
  (dále jen „Poskytovatel“)

  a


  Obchodní jméno/firma: …………………………………………………...
  Sídlo: ……………………………………………….
  IČO: ……………………………………………….
  DIČ: ……………………………………………….
  Zápis v OR: ……………………………………………….
  zastoupení: ……………………………………………….
  (dále jen „Uživatel“)

  (Poskytovatel a Uživatel dále společně také jako „Smluvní strany“, a každý z nich samostatně dále jen „Smluvní strana“).

  PREAMBULE

  VZHLEDEM K TOMU, ŽE Poskytovatel je připraven umožnit Uživateli přístup do informačního systému Poskytovatele, jak je tento specifikován dále v této Smlouvě;

  VZHLEDEM K TOMU, ŽE Smluvní strany mají v úmyslu upravit svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na následujícím:

  1. PŘEDMĚT SMLOUVY

  1.1. Poskytovatel se zavazuje na základě této Smlouvy umožnit Uživateli využívání informačního systému poskytovatele v rozsahu a četnosti dle platného ceníku uvedeného v příloze této Smlouvy, dále jen („ISP“) a Uživatel právo vstupu a využívání ISP přijímá a zavazuje se za něj zaplatit Odměnu.

  1.2. Uživatel se zavazuje na základě této Smlouvy uhradit Poskytovateli za využívání ISP Odměnu ve výši ...................,- Kč (...........................tisíc korun českých) za každý započatý rok využívání ISP.

  1.3. Uživatel se dále podle této Smlouvy zavazuje poskytovat Poskytovateli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné a včasné zajištění a poskytování informací podle této Smlouvy.

  2. SLUŽBY

  2.1. Smluvní strany tímto ujednávají, že Poskytovatel v souladu s podmínkami této Smlouvy, zejména pak v souladu s pravidly uvedenými v čl. 3. bod. 3.1. této Smlouvy, umožní Uživateli přístup a využití ISP

  2.2. Poskytovatel se zavazuje, že ISP bude obsahovat veškeré aktuálně dostupné informace a Uživatel současně bere na vědomí, že množství informací v analýze vybraného subjektu (obce, firmy) se může lišit v závislosti na množství veřejně dostupných informací konkrétního subjektu.

  3. POVINNOSTI A ZÁVAZKY POSKYTOVATELE

  3.1. Poskytovatel se zavazuje vykonávat všechny své povinnosti v souvislosti s poskytováním ISP podle této Smlouvy s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, řádně a včas.

  3.2. Poskytovatel se zavazuje vykonávat všechny své povinnosti dle této Smlouvy vlastními prostředky a prostřednictvím svých zaměstnanců, jejichž kvalifikační předpoklady, odborné znalosti a zkušenosti jsou dostatečně uspokojivé pro poskytování každé jednotlivé služby, jakož i prostřednictvím třetích osob (dále jen „Subdodavatelé“). Poskytování Služeb prostřednictvím Subdodavatelů nevyžaduje předchozí souhlas Uživatele.

  4. POVINNOSTI A ZÁVAZKY UŽIVATELE

  4.1. Uživatel se zavazuje nakládat s veškerými informacemi získanými v souvislosti s poskytováním ISP podle této Smlouvy jako s důvěrnými informacemi, které jsou ve svém uceleném komplexu součástí know-how Poskytovatele. Uživatel zejména nesmí takové informace sdělit (jakékoliv) třetí osobě, neobdrží-li Uživatel od Poskytovatele předchozí písemný souhlas s takovým poskytnutím důvěrných informací (neoprávněným užitím, tedy sdělením třetím stranám, není využití pro další účely uživatele (např. členy hodnotících komisí ve výběrových řízeních, atd.).

  4.2. Uživatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli veškerou součinnost a spolupráci, která je odůvodněně nutná pro řádné a včasné poskytování jakýchkoliv informací podle této Smlouvy ze strany Poskytovatele.

  5. ODMĚNA

  5.1. Uživatel se tímto zavazuje zaplatit Poskytovateli Odměnu za využití ISP v souladu s pravidly a ve výši, dle příslušného programu zvoleného Uživatelem.

  5.2. K fakturované částce Odměny bude v případě, že se Poskytovatel stane plátcem DPH připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) ve výši dle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

  5.3. Faktury bude Poskytovatel vystavovat Uživateli ročně, se lhůtou splatnosti čtrnáctý kalendářní den po vystavení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání účtované částky na bankovní účet Poskytovatele.

  5.4. Za každý kalendářní den prodlení Uživatele s úhradou Odměny nebo její části zaplatí Uživatel Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně.

  6. VYŠŠÍ MOC

  6.1. Smluvní strany tímto ujednávají, že Poskytovatel neponese odpovědnost za porušení kterékoliv povinnosti podle této Smlouvy, pokud bude takové porušení způsobeno Uživatelem nebo bude důsledkem vyšší moci. Pro účely tohoto ustanovení znamená výraz “vyšší moc” jakoukoliv příčinu či událost znemožňující Poskytovateli plnit jeho povinnosti podle této Smlouvy, pokud vznikla nebo je možno ji přičíst událostem, stavům jednáním nebo opomenutím, které jsou mimo kontrolu Poskytovatele, již lze rozumně požadovat, zejména pak (i) exploze, požár, povodeň nebo jiná přírodní katastrofa; nebo (ii) válku, povstání, teroristický čin, veřejné nepokoje, nebo stávku zaměstnanců Poskytovatele nebo (iii) jakýkoliv předpis vydaný příslušnými orgány České republiky omezující nebo zakazující plnění jakékoliv povinnosti z této Smlouvy, nebo (iv) nečinnost příslušného správního nebo kontrolního orgánu.

  7. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

  7.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to od ..................... Výpovědní lhůta začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi jedné ze smluvních stran a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Zahájení plnění je vázáno na úhradu odměny dle bodu 5.1 této Smlouvy. V případě prodlení delším než 14 dní s úhradou odměny za prodloužené období, je Poskytovatel oprávněn bez náhrady a sankce pozastavit plnění dle této Smlouvy, a to až do dne úhrady odměny za příslušné období.

  8. SMLUVNÍ POKUTA

  8.1. V případě, že Uživatel poruší svou povinnost zaplatit Odměnu dle čl. 5.3. Smlouvy řádně a včas, zavazuje se uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý započatý den prodlení, jakož i nahradit újmu, která v důsledku porušení povinnosti Uživatele vznikla, zejména náklady Poskytovatele.

  8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu újmy v plném rozsahu. Poskytovatel má rovněž nárok na náhradu nemateriální újmy v plném rozsahu

  9. ZÁVĚREČNÁ A JINÁ USTANOVENÍ

  9.1. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze prostřednictvím písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

  9.2. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem.

  9.3. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem Smlouvy, primárně vzájemným jednáním a dohodou.

  9.4. V případě soudního sporu se Smluvní strany v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly na místní příslušnosti obecného soudu Poskytovatele.

  9.5. Pokud bude kterékoliv ustanovení této Smlouvy považováno nebo shledáno z jakéhokoliv důvodu v kterémkoliv ohledu za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, neovlivní skutečnost platnost jakýchkoliv jiných ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany budou usilovat o nahrazení takovéhoto ustanovení ustanovením, které bude platné a vymahatelné.

  9.6. Součásti této smlouvy jsou rovněž Všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele, jež tvoří přílohu č.2 smlouvy, s jejichž obsahem se Uživatel před podpisem smlouvy řádně seznámil a souhlasí s nimi.

  9.7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze Smluvních stran.

  9.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla sepsána podle jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

  Příloha : všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele

  Příloha : platný ceník

  V Brně dne ....................................................................
  V....................................................................
  Za Poskytovatele :
  Za Uživatele :
  ....................................................................
  ....................................................................
  Public data s.r.o.
 • Ceníky

  Příloha Smlouvy o využívání informačního systému platný k 1.1.2021

  Ceník pro obce a města A B C D E F
  Počet obyvatel 0 - 2 000 2 001 – 5 000 5 001 – 10 000 10 001 – 20 000 20 001 a více ostatní
  Cena licence za měsíc 500,- 1 000,- 1 500,- 2 000,- 4 000,- individuálně
  Cena licence za rok 6 000,- 12 000,- 18 000,- 24 000,- 48 000,- individuálně
  Cena implementace 1 000,- 2 000,- 5 000,- 10 000,- 15 000,- individuálně
  Přístup do databáze veřejných zakázek, dotací a smluv ano ano ano ano ano ano
  Přehledy nových smluv z RS, dotačních výzev a žádostí ano ano ano ano ano ano
  Přehledy nově zveřejněných smluv ano ano ano ano ano ano
  Počet unikátních přístupů do systému 1 2 3 4 8 individuálně
  Vytváření sestav dle zadání klienta ne ne ne ano ano ano
  Ceník pro multilicence A B C D E
  Počet zařazených organizací 5 - 20 21 – 50 51 – 100 101 – 200 201 a více
  Cena licence na organizaci / rok 3 000,- 3 000,- 3 500,- 3 000,- 3 000,-
  Maximální cena licencí / rok 50 000,- 100 000,- 150 000,- 200 000,- 250 000,-
  Cena implementace 5 000,- 10 000,- 15 000,- 20 000,- 25 000,-
  Přístup do databáze veřejných zakázek, dotací a smluv ano ano ano ano ano
  Maximální počet unikátních přístupů do systému 30 70 150 250 N/A
  Přehledy nových smluv z RS, dotačních výzev a žádostí ano ano ano ano ano
  Přehledy realizací zařazených organizací ano ano ano ano ano
  On-line podpora ano ano ano ano ano
  Ceník pro firmy Lite Standard Premium
  Obrat do 100 mil. Kč 100-500 mil. Kč 500 a více mil. Kč
  Cena 18 000,- / rok 36 000,- / rok 60 000,- / rok
  Přístup do databáze veřejných zakázek, dotací a smluv ano ano ano
  Počet unikátních přístupů do systému 1 3 5
  Počet zpřístupněných krajů 3 vše vše
  Počet let zobrazovaných záznamů 3 5 vše
  Počet zpřístupněných oborů 5 10 vše
  Možnost generování výsledku do PDF, XLS ne ano ano
  On-line podpora ne ne ano
  Vytváření sestav dle zadání klienta 1 x ročně 2 x ročně 12 x ročně

  Ceny doplňkových služeb systému

  Služba cena v Kč
  Zpracování přehledu VZ vybraného zadavatele dle zadání 5 000,- / ks
  Vytvoření sestavy dle zadání (na vybrané IČ, obor) 5 000,- / ks
  Zpřístupnění dalšího kraje 1 000,- / měs.
  Zpřístupnění dalšího oboru 100,- / měs.

  Slevy z poskytovaných služeb

  Délka smlouvy o poskytování služeb Sleva v %
  Uzavření smlouvy na dobu 24 měsíců 10 %
  Uzavření smlouvy na dobu 48 měsíců 20 %
 • Přehledy evidovaných subjektů

  Přehled zadavatelů veřejných zakázek evidovaných v systému CRSiS k 1.1.2020

  č. Název zadavatele VZ Počet VZ Hodnota VZ
  1 Jihomoravský kraj 2306 21 349 072 769 Kč
  2 Kraj Vysočina 2114 15 778 517 409 Kč
  3 SÚS JmK, p.o. 2109 6 538 797 121 Kč
  4 Ostrava 1988 10 378 525 309 Kč
  5 Královéhradecký kraj 1743 12 326 674 449 Kč
  6 Masarykova univerzita 1564 2 941 448 783 Kč
  7 Olomoucký kraj 1533 13 730 180 706 Kč
  8 České Budějovice 1525 3 933 476 371 Kč
  9 Liberecký kraj 1480 7 750 336 606 Kč
  10 Brno 1352 9 210 218 840 Kč
  11 Povodí Moravy, s.p. 1315 4 742 941 788 Kč
  12 Brno – Střed 1223 1 666 190 502 Kč
  13 Vysoké učení technické v Brně 1114 3 678 863 677 Kč
  14 Pardubický kraj 1020 5 500 850 590 Kč
  15 Liberec 992 1 881 939 721 Kč
  16 Prostějov 886 1 639 007 322 Kč
  17 Frýdek-Místek 870 1 207 557 384 Kč
  18 Olomouc 852 4 366 771 902 Kč
  19 Zlín 828 2 230 568 272 Kč
  20 Děčín 796 1 752 528 476 Kč
  21 Hradec Králové 787 2 535 784 096 Kč
  22 Nemocnice Kyjov, p.o. 766 501 459 009 Kč
  23 KSÚS Vysočiny, p.o. 761 5 553 671 922 Kč
  24 Most 719 1 858 298 714 Kč
  25 Jihočeský kraj 708 10 680 113 983 Kč
  26 Sokolov 669 1 376 241 798 Kč
  27 Havířov 659 2 976 431 290 Kč
  28 Brněnské komunikace a.s. 640 2 388 546 646 Kč
  29 Tábor 623 1 584 714 367 Kč
  30 Plzeňský kraj 602 1 761 401 003 Kč
  31 Pardubice 568 2 239 560 094 Kč
  32 Chomutov 562 1 163 436 188 Kč
  33 Jindřichův Hradec 550 973 747 670 Kč
  34 Ústí nad Labem 524 535 972 627 Kč
  35 Litvínov 516 791 897 833 Kč
  36 Jičín 516 783 128 481 Kč
  37 Zlínský kraj 510 4 510 193 991 Kč
  38 Uherský Brod 507 878 758 221 Kč
  39 Karlovy Vary 492 1 932 737 851 Kč
  40 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 474 783 203 101 Kč
  41 Třinec 473 788 310 665 Kč
  42 MPSV ČR 462 3 105 299 311 Kč
  43 ZZS JmK, p.o. 462 700 896 315 Kč
  44 Karlovarský kraj 457 4 515 311 092 Kč
  45 Česká Lípa 455 2 522 273 332 Kč
  46 Třebíč 449 1 622 801 531 Kč
  47 Teplárny Brno, a.s. 440 2 081 260 063 Kč
  48 Cheb 434 1 060 627 042 Kč
  49 Jihlava 431 1 591 813 125 Kč
  50 Karviná 425 1 713 527 242 Kč
  51 Studénka 424 313 706 043 Kč
  52 Nové Město na Moravě 422 597 048 556 Kč
  53 Havlíčkův Brod 416 1 085 445 066 Kč
  54 Rožnov pod Radhoštěm 391 1 531 419 575 Kč
  55 ZSMV 386 929 957 845 Kč
  56 Šumperk 385 1 320 474 829 Kč
  57 Přerov 379 890 054 491 Kč
  58 Lovosice 374 539 736 093 Kč
  59 Nemocnice Vyškov, p.o. 365 265 342 204 Kč
  č. Název zadavatele VZ Počet VZ Hodnota VZ
  60 Brno – Sever 362 1 220 265 846 Kč
  61 Nový Bor 354 430 220 236 Kč
  62 Ostrov 353 979 480 751 Kč
  63 Nemocnice Znojmo, p.o. 348 1 236 909 658 Kč
  64 Ostrava-Poruba 319 1 254 159 251 Kč
  65 Blansko 316 447 147 942 Kč
  66 Uherské Hradiště 307 988 490 854 Kč
  67 Opava 307 1 693 471 042 Kč
  68 Mimoň 306 252 309 034 Kč
  69 Písek 306 1 174 197 566 Kč
  70 Třeboň 305 802 488 465 Kč
  71 Jablonec nad Nisou 296 1 072 029 843 Kč
  72 Kadaň 289 754 666 880 Kč
  73 Nový Jičín 276 449 274 922 Kč
  74 Český Krumlov 271 668 837 178 Kč
  75 Bohumín 267 668 837 178 Kč
  76 Louny 262 830 755 695 Kč
  77 Kopřivnice 257 999 685 468 Kč
  78 Rumburk 257 224 018 486 Kč
  79 SŠ technická a ekonomická Brno, p.o. 256 103 604 750 Kč
  80 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 256 438 081 644 Kč
  81 Žďár nad Sázavou 255 709 392 572 Kč
  82 Orlová 253 5 382 592 742 Kč
  83 Znojmo 252 1 155 627 102 Kč
  84 Fulnek 249 236 325 451 Kč
  85 Frenštát pod Radhoštěm 247 620 417 579 Kč
  86 Český Těšín 247 5 207 470 643 Kč
  87 Kroměříž 246 379 711 895 Kč
  88 Brno - Nový Lískovec 246 204 283 175 Kč
  89 Brno – Kohoutovice 246 482 341 075 Kč
  90 Brno – Kohoutovice 239 639 484 679 Kč
  91 Turnov 235 294 596 119 Kč
  92 Náchod 234 609 858 691 Kč
  93 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. 233 329 102 775 Kč
  94 Ostrava-Slezská Ostrava 228 266 761 006 Kč
  95 Krnov 224 546 103 937 Kč
  96 Technické sítě Brno, akciová společnost 220 565 996 712 Kč
  97 Litomyšl 217 978 845 046 Kč
  98 Vsetín 216 714 192 233 Kč
  99 Kuřim 215 414 417 307 Kč
  100 Ústí nad Orlicí 214 445 738 721 Kč
  101 Klášterec nad Ohří 203 520 569 358 Kč
  102 VAK Vyškov, a.s. 201 735 711 400 Kč
  103 Nemocnice TGM Hodonín, p.o. 198 116 979 616 Kč
  104 Boskovice 197 400 255 830 Kč
  105 Moravian Science Centre Brno, p.o. 194 73 858 046 Kč
  106 Chrudim 192 566 458 027 Kč
  107 Nemocnice Milosrdných bratří, p.o. 191 220 438 872 Kč
  108 Nemocnice Třebíč, p.o. 191 374 094 393 Kč
  109 Česká Třebová 190 404 995 775 Kč
  110 Valašské Meziříčí 190 635 632 712 Kč
  111 Dačice 189 409 313 714 Kč
  112 Pelhřimov 188 899 616 328 Kč
  113 Nemocnice Jihlava, p.o. 188 505 376 048 Kč
  114 Brno – Černovice 187 245 739 404 Kč
  115 Litoměřice 185 709 521 281 Kč
  116 DD se školou, SVP a ZŠ, Jihlava 185 277 747 604 Kč
  117 VÚ , DD se školou, SŠ, ZŠ a školní jídelna,Počátky 182 181 441 746 Kč
  118 Národní divadlo Brno, p.o. 181 239 115 588 Kč

  Přehled zadavatelů veřejných zakázek evidovaných v systému CRSiS k 1.1.2020

  č. Název vítěze VZ Počet VZ Hodnota VZ
  1 STRABAG a.s 2071 12 982 710 152 Kč
  2 SWIETELSKY stavební s.r.o. 1682 7 970 839 020 Kč
  3 EUROVIA CS, a.s. 927 10 465 267 600 Kč
  4 COLAS CZ, a.s. 839 5 431 569 956 Kč
  5 AutoCont CZ a.s. 773 1 786 561 429 Kč
  6 M - SILNICE a.s. 466 4 076 349 579 Kč
  7 C SYSTEM CZ a.s. 398 375 771 678 Kč
  8 Pražská plynárenská, a.s. 389 2 817 440 976 Kč
  9 Skanska a.s. 341 3 713 863 394 Kč
  10 PORR a.s. 336 2 967 516 321 Kč
  11 CENTROPOL ENERGY, a.s. 328 1 765 232 548 Kč
  12 E.ON Energie, a.s. 259 2 295 837 329 Kč
  13 ALPINE Bau CZ a.s. 244 1 409 097 523 Kč
  14 ELKOPLAST CZ, s.r.o. 242 274 724 608 Kč
  15 KARETA s.r.o. 217 1 216 561 530 Kč
  16 MATEX HK s.r.o. 211 825 712 947 Kč
  17 JANKOSTAV s.r.o. 207 705 985 810 Kč
  18 SaM silnice a mosty Děčín a.s. 203 421 844 212 Kč
  19 Česká spořitelna, a.s. 202 2 938 042 265 Kč
  20 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 194 1 358 721 489 Kč
  21 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 190 2 848 364 944 Kč
  22 Komerční banka, a.s. 188 6 058 351 735 Kč
  23 THT Polička, s.r.o. 179 774 308 287 Kč
  24 IMOS Brno, a.s. 176 7 407 416 180 Kč
  25 SaM silnice a mosty a.s. 175 936 226 001 Kč
  26 OHL ŽS, a.s. 173 6 534 487 405 Kč
  27 KAVYL, spol. s r.o. 172 488 192 799 Kč
  28 Amper Market, a.s. 165 915 980 839 Kč
  29 AV MEDIA, a.s. 163 367 773 164 Kč
  30 Š + H Bohunice, s.r.o. 153 516 450 730 Kč
  31 Metrostav a.s. 152 5 610 934 248 Kč
  32 Vodohospodářské stavby, s.r.o. 151 1 128 664 586 Kč
  33 Window Holding a.s. 149 178 937 353 Kč
  34 Kooperativa pojišťovna, a.s. 148 4 251 457 618 Kč
  35 KOBIT - THZ s.r.o. 144 773 357 893 Kč
  36 Marius Pedersen a.s. 141 1 490 130 709 Kč
  37 Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. 141 773 386 891 Kč
  38 GORDIC spol. s r.o. 141 272 504 725 Kč
  39 hřiště.cz, s.r.o. 137 122 393 063 Kč
  40 HOCHTIEF CZ a. s. 136 3 872 830 845 Kč
  41 ZEMAKO, s.r.o. 132 269 633 042 Kč
  42 EMPEMONT s.r.o. 132 312 587 378 Kč
  43 EKOZIS spol. s r. o. 128 317 299 644 Kč
  44 NOSTA, s.r.o. 127 759 273 752 Kč
  45 TEWIKO systems, s.r.o. 127 100 695 722 Kč
  46 Auto Trutnov s.r.o. 123 106 553 402 Kč
  47 EP ENERGY TRADING, a.s. 120 601 727 023 Kč
  48 Mgr. Alena Zarićová 119 17 876 363 Kč
  49 ALGON, a.s. 119 980 023 653 Kč
  50 EKOSTAVBY Louny s.r.o. 118 477 158 731 Kč
  51 UCHYTIL s.r.o. 115 453 170 427 Kč
  52 VHS Břeclav s.r.o. 115 984 485 403 Kč
  53 Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 114 207 035 735 Kč
  54 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 113 1 546 764 888 Kč
  55 Stavoka Kosice, a.s. 113 967 343 929 Kč
  56 Z + M Partner, spol. s r.o. 113 274 594 365 Kč
  57 Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. 112 626 628 706 Kč
  58 HERKUL a.s. 112 574 915 494 Kč
  59 PETROM STAVBY, a.s. 111 411 430 414 Kč
  č. Název vítěze VZ Počet VZ Hodnota VZ
  60 MSO servis spol. s r.o. 110 699 893 879 Kč
  61 Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 110 206 603 868 Kč
  62 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 110 459 618 373 Kč
  63 TM Stav, spol. s r.o. 109 438 738 359 Kč
  64 TOMIreko, s.r.o. 108 529 331 982 Kč
  65 TECHSPORT, s.r.o. 105 90 737 870 Kč
  66 HITL, s.r.o. 105 136 726 584 Kč
  67 AQUA PROCON s.r.o. 102 159 320 821 Kč
  68 Ekostavby Brno, a.s. 100 516 632 245 Kč
  69 Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 98 413 075 499 Kč
  70 TS a.s. 98 70 880 636 Kč
  71 Olympus Czech Group, s.r.o. 97 82 718 437 Kč
  72 O2 Czech Republic a.s. 97 530 660 860 Kč
  73 Sweco Hydroprojekt a.s. 97 125 900 678 Kč
  74 PROSTAVBY, a.s. 96 538 625 583 Kč
  75 Linhart spol. s r.o. 95 235 440 491 Kč
  76 AGROTEC a.s. 95 131 340 885 Kč
  77 SVS - CORRECT, spol. s r.o. 94 211 493 627 Kč
  78 STATUS stavební a.s. 93 383 191 053 Kč
  79 L I N E T spol. s r.o. 93 101 850 769 Kč
  80 Zdeněk Pastva, s.r.o. 92 484 589 965 Kč
  81 RI OKNA a.s. 91 215 717 228 Kč
  82 AQUACONSTRUCT s.r.o. 91 1 223 021 837 Kč
  83 UNIS COMPUTERS, a.s. 91 79 134 757 Kč
  84 INSTAV Hlinsko a.s. 91 386 636 101 Kč
  85 PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. 90 215 226 580 Kč
  86 VYKRUT zahradní služby a.s. 90 449 650 442 Kč
  87 COMMODUM, spol. s r.o. 90 855 599 335 Kč
  88 Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. 90 292 425 583 Kč
  89 I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 89 487 068 201 Kč
  90 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 88 102 956 127 Kč
  91 SDO Technika s.r.o. 88 117 387 814 Kč
  92 T-Mobile Czech Republic a.s. 87 96 370 923 Kč
  93 DOKOM FINAL s.r.o. 87 147 344 635 Kč
  94 Unikont Group s.r.o. 87 195 069 640 Kč
  95 COMIMPEX spol. s r.o. 86 73 368 233 Kč
  96 VAŠSTAV, s.r.o. 86 844 971 031 Kč
  97 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. 86 150 826 197 Kč
  98 TRASKO, a.s. 86 334 111 345 Kč
  99 SILNICE MORAVA s.r.o. 86 184 809 273 Kč
  100 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 85 95 767 217 Kč
  101 DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. 85 478 903 968 Kč
  102 AQUATIS a.s. 85 190 618 146 Kč
  103 ATOS spol. s r.o. 84 347 233 383 Kč
  104 VHH THERMONT s.r.o. 83 407 598 570 Kč
  105 MODOS spol. s r.o. 83 383 830 161 Kč
  106 Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. 82 773 361 070 Kč
  107 SPH stavby s.r.o. 82 361 269 715 Kč
  108 TELMO a.s. 82 118 776 728 Kč
  109 PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. 81 174 553 553 Kč
  110 BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. 80 134 437 184 Kč
  111 AF-CITYPLAN s.r.o. 79 78 238 585 Kč
  112 SATES MORAVA spol. s r.o. 77 266 673 015 Kč
  113 JM Demicarr s.r.o. 76 123 128 124 Kč
  114 Beskydská stavební, a.s. 76 888 378 655 Kč
  115 Pragoplyn, a.s. 75 326 856 039 Kč
  116 ZNAKON, a.s. 75 265 530 439 Kč
  117 WISS CZECH, s.r.o. 75 403 602 944 Kč
  118 SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 75 148 836 099 Kč

  Přehled zadavatelů veřejných zakázek evidovaných v systému CRSiS k 1.1.2020

  č. Název zpracovatele PD Počet VZ Hodnota VZ
  1 OPTIMA, spol. s r.o. 203 1 106 790 374 Kč
  2 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 164 2 245 425 503 Kč
  3 ATRIS, s.r.o. 157 957 972 901 Kč
  4 Energy Benefit Centre a.s. 156 878 135 372 Kč
  5 Viadesigne s.r.o. 147 662 415 042 Kč
  6 AQUA PROCON s.r.o. 147 4 947 395 032 Kč
  7 BPO spol. s r.o. 141 565 716 065 Kč
  8 Sweco Hydroprojekt a.s. 137 2 082 206 861 Kč
  9 VAK projekt s.r.o. 132 812 210 712 Kč
  10 NELL PROJEKT s.r.o. 129 323 992 841 Kč
  11 ProProjekt s.r.o. 128 254 707 717 Kč
  12 AF-CITYPLAN s.r.o. 125 3 027 210 970 Kč
  13 WAY project s.r.o. 118 615 769 052 Kč
  14 ASA expert a.s. 115 801 954 744 Kč
  15 Valbek, spol. s r.o. 115 1 245 824 493 Kč
  16 Ing. Ladislav Alster 105 402 051 621 Kč
  17 DEKPROJEKT s.r.o. 103 312 353 550 Kč
  18 PRODIN a.s. 102 796 219 282 Kč
  19 Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r.o. 100 590 131 186 Kč
  20 Projekt 2010, s.r.o. 99 1 263 717 293 Kč
  21 PROJEKT efekt s.r.o. 98 367 116 407 Kč
  22 MSS - projekt s.r.o. 97 265 063 034 Kč
  23 Projektservis Jičín s.r.o. 97 218 188 807 Kč
  24 PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. 97 553 232 786 Kč
  25 B K N , spol. s r.o. 94 727 769 638 Kč
  26 EKOEKO s.r.o. 93 798 732 275 Kč
  27 Teplárny Brno, a.s. 91 165 881 369 Kč
  28 Cekr CZ s.r.o. 90 466 572 698 Kč
  29 CENTROPROJEKT GROUP a.s. 89 906 108 523 Kč
  30 M.I.S. a.s. 89 844 874 777 Kč
  31 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 85 512 493 633 Kč
  32 AQUATIS a.s. 85 1 886 976 806 Kč
  33 PROfi Jihlava spol. s r. o. 82 562 421 993 Kč
  34 Ing. Jiří Frys 82 376 833 883 Kč
  35 VS projekt, s.r.o. 80 161 535 203 Kč
  36 PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. 79 1 300 467 545 Kč
  37 VH atelier, spol. s r.o. 78 747 907 832 Kč
  38 Pontex, spol. s r.o. 77 642 966 836 Kč
  39 AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o. 76 332 031 074 Kč
  40 JPS J. Hradec s.r.o. 74 282 778 747 Kč
  41 PRINTES - ATELIER s.r.o. 74 1 107 467 368 Kč
  42 Ing. František Stráský 73 507 200 917 Kč
  43 STAVOTHERM - PROJEKCE, spol. s r. o. 73 124 694 167 Kč
  44 ATELIER PENTA v.o.s 72 1 613 093 381 Kč
  45 Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. 71 1 221 120 731 Kč
  46 JAP projekt s.r.o. 70 179 086 431 Kč
  47 Ing. Jiří Škrabal 70 201 322 710 Kč
  48 JURICA a.s. 68 419 168 751 Kč
  49 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 68 115 800 899 Kč
  50 Ing. Leoš Pohanka 67 163 974 838 Kč
  51 MIKULÍK projekty s.r.o. 67 186 305 418 Kč
  52 G G ARCHICO a.s. 67 866 391 379 Kč
  53 Projekce dopravní Filip s.r.o. 67 236 887 657 Kč
  54 ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. 66 751 857 025 Kč
  55 Ing. Petr Doležel 66 185 513 407 Kč
  56 K I P spol. s r.o. 66 342 003 517 Kč
  57 DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o. 65 535 620 242 Kč
  58 Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o. 65 265 480 408 Kč
  59 Silniční a mostní inženýrství, s.r.o. 65 221 140 083 Kč
  č. Název zpracovatele PD Počet VZ Hodnota VZ
  60 DI PROJEKT s.r.o. 64 505 718 806 Kč
  61 ATELIÉR ESO spol. s r.o. 63 164 791 737 Kč
  62 THERMOPLUS, s.r.o. 62 605 971 495 Kč
  63 DiK Janák, s.r.o. 62 489 032 734 Kč
  64 KAP ATELIER s.r.o. 62 240 263 634 Kč
  65 AZ Consult, spol. s r.o. 62 179 117 251 Kč
  66 Multiaqua s.r.o. 61 1 230 946 296 Kč
  67 MDS projekt s.r.o. 60 647 346 125 Kč
  68 Ing. Jaromír Dybal 60 81 334 577 Kč
  69 Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 60 380 264 600 Kč
  70 Rušar mosty, s.r.o. 60 365 846 837 Kč
  71 PTD Muchová, s.r.o. 60 131 423 017 Kč
  72 Ing. Martin Růžička 60 382 861 542 Kč
  73 TELMO a.s. 60 157 291 818 Kč
  74 MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o. 59 358 843 044 Kč
  75 Projektová kancelář VANER s.r.o. 58 305 009 661 Kč
  76 Projektis, s.r.o. 58 228 536 731 Kč
  77 Ing. Martin Kohout 58 106 446 735 Kč
  78 Project A plus, s.r.o. 57 199 967 459 Kč
  79 VZD INVEST s.r.o. 57 230 217 772 Kč
  80 PRAGOPROJEKT, a.s. 57 1 004 795 127 Kč
  81 HUTNÍ PROJEKT Frýdek -Místek a.s. 56 329 844 296 Kč
  82 Ing. Martin Liška 56 102 168 656 Kč
  83 STAVING engineering s.r.o. 56 768 638 947 Kč
  84 Dopravní projektování, spol. s r.o. 56 309 924 555 Kč
  85 P - atelier JH s.r.o. 56 286 090 502 Kč
  86 Projektový ateliér DAVID s.r.o. 55 318 516 241 Kč
  87 Linio Plan, s.r.o. 55 560 794 886 Kč
  88 TRANSCONSULT s.r.o. 53 856 656 794 Kč
  89 PROIS, a.s. 53 625 360 478 Kč
  90 Arch.Design, s.r.o. 52 671 663 981 Kč
  91 IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. 52 615 917 932 Kč
  92 KONEKO, spol. s r.o. 52 1 243 115 869 Kč
  93 VIAPROJEKT s.r.o. 52 303 567 809 Kč
  94 Graphic PRO s.r.o. 51 120 570 827 Kč
  95 Ing. Ivana Hynková 51 96 567 835 Kč
  96 Ing. Jaroslav Kunčík 51 128 772 530 Kč
  97 Rapid Most spol. s r.o. 51 151 916 118 Kč
  98 Ing. Peter Štefančík 51 156 294 238 Kč
  99 DEA Energetická agentura, s.r.o. 51 508 347 580 Kč
  100 MESSOR s.r.o. 50 161 451 119 Kč
  101 NE2D Projekt s.r.o. 50 216 327 903 Kč
  102 Ing. Leoš Zádrapa 49 160 808 169 Kč
  103 SM - PROJEKT spol. s r.o. 49 165 430 363 Kč
  104 Ing. Ladislav Čížek 48 103 932 458 Kč
  105 PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. 47 298 831 168 Kč
  106 INPROS F-M s.r.o. 47 231 348 829 Kč
  107 Prost Hodonín, s.r.o. 47 273 391 398 Kč
  108 APOLO CZ s.r.o. 46 305 128 967 Kč
  109 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 46 241 682 551 K
  110 QATROSYSTEM, spol. s r.o. 46 147 861 433 Kč
  111 DUIS s.r.o. 46 900 089 180 Kč
  112 SINGS projekční ateliér, s.r.o. 46 206 948 412 Kč
  113 M - PROJEKCE s.r.o. 45 747 142 729 Kč
  114 AGPOL s.r.o. 45 518 540 167 Kč
  115 PPS Kania s.r.o. 45 369 027 567 Kč
  116 INTAR a.s. 44 1 445 839 740 Kč
  117 SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o. 44 355 600 252 Kč
  118 Dopravoprojekt Brno a.s. 44 860 974 776 Kč

  Přehled zadavatelů veřejných zakázek evidovaných v systému CRSiS k 1.1.2020

  č. Název administrátora VZ Počet VZ Hodnota VZ
  1 STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. 507 4 706 887 035 Kč
  2 RTS,a.s. 474 7 719 847 911 Kč
  3 Centrum investic, rozvoje a inovací 411 2 085 131 378 Kč
  4 BYTES Tábor s.r.o. 393 309 387 276 Kč
  5 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 321 3 464 438 052 Kč
  6 MCI SERVIS s.r.o. 271 1 461 645 303 Kč
  7 Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. 253 4 812 384 548 Kč
  8 Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. 231 910 769 648 Kč
  9 ikis, s.r.o. 211 2 373 002 241 Kč
  10 RECTE.CZ, s.r.o. 209 4 369 024 153 Kč
  11 VIA Consult a.s. 203 2 946 514 900 Kč
  12 RPA Tender, s.r.o. 198 1 500 741 484 Kč
  13 D A B O N A s.r.o. 194 1 448 052 755 Kč
  14 IDIZ CZ s.r.o. 192 469 666 590 Kč
  15 OLIVIUS s.r.o. 191 550 256 075 Kč
  16 WebSport & Consulting service s.r.o. 186 1 197 161 536 Kč
  17 Centrální nákup, p.o. 182 936 960 439 Kč
  18 DEA Energetická agentura, s.r.o. 165 1 493 413 837 Kč
  19 S-INVEST, s.r.o. 163 2 659 971 719 Kč
  20 TELMO a.s. 154 415 351 149 Kč
  21 Dobrá zakázka s.r.o. 154 634 949 248 Kč
  22 SELLER MORAVIA, s.r.o. 153 727 777 227 Kč
  23 Centrum evropského projektování a.s. 152 730 697 529 Kč
  24 GPL - INVEST s.r.o. 143 1 075 105 623 Kč
  25 INNOVA Int. s.r.o. 133 350 957 389 Kč
  26 STAVONA Tender, spol. s r.o. 126 942 007 564 Kč
  27 TENDRA spol. s r.o. 124 313 698 277 Kč
  28 AP INVESTING, s.r.o. 120 2 589 806 715 Kč
  29 Profesionálové, a.s. 115 544 333 627 Kč
  30 PPE.CZ s.r.o. 112 1 250 451 564 Kč
  31 HRAT, s.r.o. 111 641 327 469 Kč
  32 INVESTA UH, s.r.o. 106 499 772 527 Kč
  33 VIOLETTE, s.r.o. 102 1 101 267 018 Kč
  34 WALLET s.r.o. 99 2 008 182 243 Kč
  35 Europrojekty, s.r.o. 98 181 878 331 Kč
  36 IPI s.r.o. 98 359 745 380 Kč
  37 eCENTRE, a.s. 93 1 439 328 125 Kč
  38 Regionální poradenská agentura, s.r.o. 92 415 440 015 Kč
  39 Unitender, s.r.o. 92 777 222 059 Kč
  40 Ing. Petr Vlášek 87 466 637 572 Kč
  41 Erste Grantika Advisory, a.s. 86 3 201 168 740 Kč
  42 BlueFort s.r.o. 86 177 576 382 Kč
  43 GORDION, s.r.o. 82 1 744 382 496 Kč
  44 TAREKA s.r.o. 81 198 462 956 Kč
  45 Mgr. Ing. Robert Hebký 79 888 987 786 Kč
  46 RRA Východní Moravy 78 311 086 545 Kč
  47 Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o. 77 507 022 535 Kč
  48 Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o. 77 355 606 575 Kč
  49 MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 76 2 322 029 375 Kč
  50 ENVI Agentura Trunda s.r.o. 74 1 008 383 701 Kč
  51 Compet Consult s.r.o. 74 429 899 095 Kč
  52 QCM, s.r.o. 74 478 923 068 Kč
  53 Artory - Consulting, s.r.o. 72 225 776 277 Kč
  54 ITM, institut pro vzdělávání a poradenství, s.r.o. 72 159 360 848 Kč
  55 Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s. 67 190 874 205 Kč
  56 McGreen a.s. 66 698 965 699 Kč
  57 INGENIRING KRKONOŠE a.s. 65 432 701 731 Kč
  58 Michaela Harazinová 63 111 262 110 Kč
  59 Ratifico s.r.o. 62 355 149 776 Kč
  č. Název administrátora VZ Počet VZ Hodnota VZ
  60 ENSYTRA s.r.o. 62 236 257 054 Kč
  61 IWWAL consulting, s.r.o. 61 164 241 689 Kč
  62 ARS rozvojová agentura, s.r.o. 59 192 499 363 Kč
  63 Agentura projektového a dotačního managementu K 58 500 022 117 Kč
  64 Ekonomické a právní poradenství, s.r.o. 58 125 032 803 Kč
  65 EuroPace s.r.o. 55 393 177 961 Kč
  66 GARANTA CZ a.s. 55 232 034 739 Kč
  67 Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. 55 82 450 835 Kč
  68 ABRI, s.r.o. 54 281 996 512 Kč
  69 Zadávací servis, s.r.o. 54 1 289 384 753 Kč
  70 BM asistent s.r.o. 53 307 625 574 Kč
  71 Česká vodohospodářská s.r.o. 52 412 688 666 Kč
  72 Mgr. Miroslava Pilařová 50 234 854 150 Kč
  73 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 50 1 607 489 222 Kč
  74 Mgr. Bc. Milan Konečný 49 587 765 238 Kč
  75 Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 48 232 606 746 Kč
  76 CORPORIN s.r.o. 46 266 150 895 Kč
  77 Allowance s.r.o. 45 1 013 751 644 Kč
  78 ARL Innovation s.r.o. 45 393 915 850 Kč
  79 Public Market Advisory s.r.o. 45 499 953 516 Kč
  80 DPU REVIT s.r.o. 44 480 146 775 Kč
  81 Ing. Jan Tomek 44 327 552 081 Kč
  82 B K N , spol. s r.o. 44 186 966 566 Kč
  83 Tender Consulting CZ s.r.o. 44 456 418 907 Kč
  84 PMCS s.r.o. 43 319 550 242 Kč
  85 Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o. 43 405 983 935 Kč
  86 Universal Solutions s.r.o. 43 455 727 398 Kč
  87 JUDr. Vladimír Tögel, advokátní kancelář 42 717 369 084 Kč
  88 STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o. 41 196 469 868 Kč
  89 OTIDEA a.s. 41 292 012 774 Kč
  90 TISPOL, s.r.o. 41 198 079 413 Kč
  91 Znojmoinvesta, s.r.o. 41 168 808 796 Kč
  92 Eurokom plus, s.r.o. 41 250 307 360 Kč
  93 PIONS s.r.o. 41 253 158 931 Kč
  94 QUANTUM CZ s.r.o. 41 178 260 072 Kč
  95 Výběrovka, s.r.o. 40 262 507 083 Kč
  96 CETKOVSKY s.r.o. 40 170 191 229 Kč
  97 Energetická agentura Vysočiny 40 92 271 411 Kč
  98 Brněnské komunikace a.s. 40 331 278 694 Kč
  99 IK consult s.r.o. 40 256 533 110 Kč
  100 Regional Development Agency 40 192 634 936 Kč
  101 APC Consulting s.r.o. 39 283 580 739 Kč
  102 ALNIO Group s.r.o. 39 79 632 730 Kč
  103 Tendr CZ s.r.o. 39 143 078 304 Kč
  104 Eva Čechtická 39 210 104 144 Kč
  105 Eurovision, a.s. 38 304 227 247 Kč
  106 INEXprojekt s.r.o. 38 195 816 392 Kč
  107 Marandis s.r.o. 38 34 912 652 Kč
  108 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 37 176 869 779 Kč
  109 GrantPoint, s.r.o. 37 96 634 369 Kč
  110 Městská realitní agentura, s.r.o. 36 205 820 399 Kč
  111 BON FINANCE s.r.o. 35 148 012 453 Kč
  112 HANDL s.r.o. 35 80 429 513 Kč
  113 AREA 2000 s.r.o. 34 126 358 976 Kč
  114 Podniky města Šumperka a.s. 33 104 099 803 Kč
  115 ISES, s.r.o. 33 58 042 709 Kč
  116 RUNICON consulting s.r.o. 32 181 344 096 Kč
  117 AXIOM engineering s.r.o. 32 9 782 950 Kč
  118 Mgr. Pavel Jurečka, advokát 31 122 970 487 Kč